Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Behandling av personuppgifter


Personuppgiftsbestämmelsen i de allmänna avtalsvillkoren, gällande bl.a överföring av el och fjärrvärme, har upphävts. Anledningen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.

Smedjebacken Energi vill därför informera om att följande gäller för vår hantering av personuppgifter från och med den 25 maj 2018. Smedjebacken Energi är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig
lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som det behandlar.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om kunden för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra avtalet. Behandling av personuppgifter sker också när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig
förpliktelse som åvilar elnätsföretaget.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av elnätsföretaget för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och
informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av
författning eller om elnätsföretaget har ett berättigat intresse av att lämna ut dem.

Kunden har rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas av Smedjebacken Energi samt även begära rättelse. Kunden har under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Dataskyddsombud Smedjebacken Energi AB och Smedjebacken Energi Nät AB:

Christer Granqvist
dataskyddsombud@smedjebacken.se

Postadress:
Christer Granqvist
Dataskyddsombud
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-25
Webbredaktör: Marie Wennerström