Smedjebackens kommun, till startsida

Restaurering av Flogberget under 2017

Hösten 2016 skedde ett ras i dagbrottet Storbottengruvan på Flogberget. 2017 är besöksgruvan och gruvområdet därför stängt så att grundläggande åtgärder som återställer säkerheten kan genomföras och verksamhet ska kunna återupptas.

Flogberget

I tidplanen ingår att under sommaren och hösten 2017 färdigställa:

  • Schaktarbeten
  • Skrotning av bergsslänt
  • Ordinarie kontrollskrotning
  • Nytt rasskydd
  • Justering av nät
  • Trädfällning
  • Slyröjning
  • Vegetationsavtagning
  • Förflyttning och justering av staket
  • Ny plattform vid Nyckelhålet

Trätrappor och räcken i området kommer att inoljas och trädrester i Storbottengruvan att tas bort. Därtill görs en översyn och borttagning av löst material och växtlighet utanför räcket mot gruvkanten. Balkongen vid Cedercreutzgruvan ses över liksom stängslet vid Eldbergsgruvan. En riskanalys för utrymningsvägar kommer också att göras.

Framtida åtgärder

Årliga kontroller och besiktning av berget och säkerheten kommer att införas. Resultaten från besiktningarna ligger sedan till grund för de åtgärder som den bergskrotningsfirma som anlitas ska genomföra och övriga tekniska åtgärder som behövs inför varje visningssäsong. För att följa bergets rörelser placeras bergdubbar ut på lämpliga ställen och kontrollmätningar kommer att utförs kontinuerligt av Miljö- och byggnadskontoret.

En checklista har tagits fram inför säsongsstart och stängning av området samt inför visningar och spel. En riskanalys för visning och spel bör göras av varje enskild aktör som bedriver verksamhet vid gruvan. Årligen ska ett nyttjanderättsavtal upprättas med aktörerna och i samband med detta bör risker och problem för respektive verksamhet analyseras och meddela till ansvarig avdelning för respektive område.

Berörda parter kallas årligen innan och efter säsong till genomgång och information av kulturassistent Britt-Marie Hägerman.

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-20
Webbredaktör: Anna Johnsson

Mer information

Kulturförvaltningen

Britt-Marie Hägerman

Tfn:0240-66 02 87 brittmarie.hagerman@smedjebacken.se