Smedjebackens kommun, till startsida

Protokoll från årsmöte 2017

Protokoll från årsmöte 2017

1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och inledde med att läsa Werner Aspenströms dikt ”Hypnos för människoharar”. Dikten var särskilt vald med anledning av dådet i Stockholm den 7 april.

2 Fastställande av dagordningen
Förelagd dagordning godkändes.

3 Val av mötets ordförande
Till att leda årsmötet utsågs Bertil Andersson.

4 Val av mötets sekreterare
Till mötets sekreterare valdes Monica Borg.

5 Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
Årsmötet hade utlysts inom stadgad tid.

6 Val av två justerare för protokollet
Till justerare valdes: Marie Larsdotter och Ulf Lundén.

7 Anmälan av övriga frågor
Två övriga frågor anmäldes.

8 Verksamhetsberättelse och räkenskaper
Verksamhetsberättelsen upplästes. Den godkändes och lades till handlingarna.
Kassören föredrog resultaträkningen som visade på ett ingångsvärde av 31.265 kr vid årets början och ett utgångsvärde av 50.135 kr vid årets slut. Alltså en ökning med 28.870 kr under året.
Medlemsavgifterna uppgår till 51.900 kronor.
Räkenskaperna godkändes och lades till handlingarna.

9 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11 Förslag till verksamhetsplan för år 2017
Sällskapets ordförande föredrog verksamhetsplanen och poängterade särskilt styrelsens arbete med planering av jubileumsåret 2018.
Till Wernerdagen den 13 november 2017 skall en ny pristagare utses och föräras ”den röda molntröjan”, som är ett ovanligt värmande och ovärderligt pris. Verksamhetsplanen lades till handlingarna.

12 Styrelsens övriga förslag och inlämnade motioner
Inga förslag eller motioner är inlämnade.

13 Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år omvaldes enhälligt Per Helge.

14 Val av vice ordförande för två år
Till vice ordförande för två år omvaldes Ulf Lundén.

15 Val av kassör för två år
Till kassör för två år omvaldes Lars Persson.

16 Val av klubbmästare för två år
Till klubbmästare för två år omvaldes Marie Larsdotter.

17 Val av en ledamot för två år
Till ledamot för två år omvaldes Anna Aspenström.

18 Val av två suppleanter för ett år
Till suppleanter för ett år omvaldes Christer Skoog och nyvaldes Jonas Gren.

19 Val av två revisorer för två år
Till revisorer för två år omvaldes Mats Larson och Sten Blomqvist.

20 Val av en revisorssuppleant för ett år
Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Karl-Erik Persson.

21 Val av valberedning för ett år
Till valberedning för ett år omvaldes Bertil Andersson, Olavi Timonen och Per Oscarson.
Bertil Andersson är sammankallande.

22 Fastställande av årsavgift för år 2018.
Beslutades att årsavgiften skall vara oförändrad för år 2018, alltså 200 kronor för enskild medlem, 250 kr för familj och institution.

23 Övriga frågor
Thomas Fahlander lyfte fram sitt tidigare förslag om ett diplom som skall utdelas till någon som verkar i Werner Aspenströms anda och som gjort något förtjänstfullt på litteraturens område. Beslutades att styrelsen arbetar vidare med förslaget.
Per Helge visade upp två dokument som hittats i trossbotten vid pågående renovering på Skräddarbacken och som överlämnats av nuvarande ägare Britt Nyrén.
Det ena var ett brev skrivet av Werner Aspenström till Fattigvårdsstyrelsen i Norrbärke kommun. Brevet är daterat 23 januari 1932 och Werner Aspenström är då 13 år.
Det andra dokumentet var en inträdesansökan till Fornby Folkhögskola åtföljd av Werner Aspenströms slutbetyg från Stimmerbo folkskola.
Dokumenten mottogs med stor tacksamhet och kommer att arkiveras på biblioteket.
I samband med det skyltprogram som planeras inför jubileumsåret med korta dikter av Werner Aspenström föreslås att även texter av pristagarna skall ingå. Förslaget noteras.
Annelie Tjernström lämnar styrelsen och Per Helge framförde ett stort tack för hennes arbetsinsats under åren.

24 Mötets avslutning
Mötets ordförande framförde ett tack till styrelsen från sällskapet.
Per Helge tackade Bertil Andersson och avslutade mötet.

Smedjebacken 2017-04-10 

Bertil Andersson, mötets ordförande           Monica Borg, mötets sekreterare


Marie Larsdotter, justerare                         Ulf Lundén, justerare

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-22
Webbredaktör: Marie Johansson

Kontakt

Werner Aspenströmsällskapet
c/o Kulturförvaltningen
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Tfn:0240-660 286
werner.aspenstrom@smedjebacken.se