Anmälningspliktiga verksamheter

För samtliga anmälningspliktiga verksamheter gäller

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Om du startar en verksamhet utan att lämna in anmälan, kan det leda till att en miljösanktionsavgift tas ut.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

En hygienisk verksamhet erbjuder allmänheten kroppsbehandling och bedrivs i en hygienlokal. Huvudsaklingen kan hygieniska verksamheter delas upp i två olika grupper: de som inte penetrerar hud eller slemhinnor, och de som penetrerar hud eller slemhinnor. De som penetrerar kallas för stickande och skärande verksamheter och innebär en risk för blodsmitta. Miljö- och byggkontoret ansvarar för tillsyn hos alla hygieniska verksamheter.

En verksamhet med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till miljö- och byggkontoret.

Lokaler med hygienisk behandling

Alla lokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs ska utformas och inredas enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4. Detta gäller för både anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga verksamheter. En väl inredd lokal, god hygien samt god kunskap hos den som bedriver hygienisk behandling är viktiga förutsättningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta.

Riskavfall - Skärande och stickande avfall

Riskavfall som skärande och stickande avfall, t ex kanyler och skalpeller, räknas som farligt avfall och får inte läggas tillsammans med övrigt avfall. Skärande och stickande avfall ska samlas upp i en tät behållare med lock som skyddar mot skär- och stickskador och lämnas till återvinningscentralen.

Bassängbad

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor är en anmälningspliktig verksamhet.

Lokaler för undervisning

Förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor m.m. är också anmälningspliktig verksamhet.

Solarium

Solarier ska anmälas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar.

 

Sidan senast uppdaterad: