Invasiva arter

Invasiva arter av växter och djur, det är arter som inte funnits i Sverige tidigare, som kommit hit med hjälp av människan och som konkurrerar ut våra inhemska växter och djur.

Lupiner

För att en främmande art ska kallas invasiv, måste den uppfylla flera kriterier. Gemensamt för alla invasiva arter är att de på något sätt hotar våra inhemska eller ”ursprungliga” arter. De trivs och sprids i Sverige, just därför att de ofta inte har några naturliga fiender som håller dem tillbaka. De kan i värsta fall påverka hela ekosystem just genom sin massförekomst.

Invasiva arter riskerar därför att slå ut delar av de miljöer eller ekosystem som de etablerat sig i. Fungerande ekosystem med rik biologisk mångfald är livsviktigt för oss människor. Dels har de större motståndskraft och återhämtningsförmåga vid till exempel klimatförändringar och dels för samhällets välfärd genom de ekosystemtjänster som naturen ger. 

Sidan senast uppdaterad: