Kaminer och eldstäder

När det är kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden.

eld

En eldstad som vid normal eldning ska avge en rökgastemperatur på 350 grader kan vid för hård eldning göra så att det blir över 600 grader i skorstenen.

Vad är en sotbrand?

Om förbränningen vid eldningen är dålig bildas det mycket sot och tjära i skorstenen. Om till exempel hösten är varm, eldar man ofta inte särskilt effektivt. När sedan vinterkylan kommer och du eldar mer, ökar riskerna för sotbrand. Om du ser en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller, stäng alla luckor på eldstaden och ring 112, för då är det stor risk att det är en sotbrand.

Askan ska ligga i en plåthink

Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn. Lägg därför askan i en plåthink med tätt lock. Sedan ska den stå i några dagar innan du tömmer den. Kom ihåg att ställa den på ett underlag som inte kan börja brinna.

Anmälan eldstad/ rökkanal

Anmälan krävs vid installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader.

Det här ska din anmälan innehålla

  • Ifylld blankett för anmälan om installation av eldstad och rökkanal
  • Vid installation eller ändring av eldstad ska en planritning bifogas där placering av eldstaden tydligt framgår.
  • Vid installation av rökkanal ska en fasadritning bifogas där skorstenens placering är inritad samt redovisar skorstenens höjd över taknock.
  • Förslag till kontrollplan (Viktigt att ni fyller i kommunens diarienummer på kontrollplanen)

Handläggningen påbörjas först när alla handlingar inkommit. Beslut om kontrollplan samt startbesked för din anmälan, samt faktura skickas till dig med post. En avgift tas ut enligt gällande taxa, som från 1 januari 2024 är 1 433 kronor.

Installationen eller ändringen får inte påbörjas innan ett startbesked har lämnats av Miljö-och byggnadsnämnden. Sotaren ska besiktiga anläggningen innan den tas i bruk och godkända uppstigningsanordningar ska monteras. Godkänt besiktningsprotokoll från sotaren samt ifylld och undertecknad kontrollplan ska skickas in till Miljö-och byggnadsnämnden. Innan installationen eller ändringen tas i bruk ska ett slutbesked lämnas av Miljö-och byggnadsnämnden. Om du installerar en eldstad eller rökkanal utan anmälan och startbesked, kan en sanktionsavgift komma att tas ut enligt PBF 9 kap.19§.

Sidan senast uppdaterad: