Vilket stöd kan du få?

Målet är att äldre och funktionshindrade ska få stöd så att de på sina egna villkor kan bo kvar i sitt ordinära boende.

Äldreomsorgen i Smedjebackens kommun omfattar särskilt boende, hemtjänst, sjuksköterskor, kommunrehabilitering med arbetsterapeut och sjukgymnast, demensvårdsutvecklare, anhörigstöd, dagverksamhet, centralkök och mottagningskök samt förråd.

Alla insatser inom omsorgen ska föregås av en biståndsbedömning. Ansökan görs hos biståndhandläggarna, se kontaktuppgifter nedan. Blankett för att söka hittar du här.
Du får sedan ett beslut på vilka insatser du är berättigad till. Eventuellt avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Vård och service för äldre regleras i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

All personal inom omsorgsförvaltningen omfattas av sekretesslagstiftningen och har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden.

Kontakt

Har du födelsedatum mellan 1-8

Jonas Ljus

Biståndshandläggare

0240-66 03 85


Har du födelsedatum mellan 9-14

Elin Kardell

Biståndshandläggare

0240-66 01 78


Har du födelsedatum mellan 15-22

Sophia Handegard

Biståndshandläggare

0240-66 03 14


Har du födelsedatum mellan 23-31

Monica Popescu

Biståndshandläggare

0240-66 03 12

Sidan senast uppdaterad: