Planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen och rådande behov. Ett planbesked innebär inte att ett detaljplanearbete inleds utan enbart att förutsättningarna för ett detaljplanearbete utreds. Om planbeskedet blir positivt kan ett detaljplanearbete inledas. Kostnader för framtagande av detaljplan ingår inte i kostnaden för planbesked.

Om du i din begäran om planbesked fyller i en e-postadress kommer information i första hand skickas digitalt till dig.

Kostnad för planbesked

Taxan är fastställd utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer, som tagits fram med utgångspunkt från den nya Plan- och bygglagen.

  • Standardförfarande: 9 100 kronor (2020 års taxa)

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Sidan senast uppdaterad: