Planeringsstrategi

I april 2020 ändrades 3 kap i Plan- och bygglagen, ändringen innebar att
planeringsstrategin ersatte den tidigare aktualitetsprövningen av
översiktsplanen. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad
kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell och för
att vara mer framåtsyftande. Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader
efter ordinarie val, antar inte kommunen en planeringsstrategi eller en ny
översiktsplan senast 11 september 2024 anses översiktsplanen vara inaktuell.

I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta
ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för
översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med
översiktsplaneringen.

Sidan senast uppdaterad: