Vision och mål

Kommunens vision är att Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.

Kommunens mål är uppdelade under tre perspektiv; hållbarhet, utveckling och effektivitet.

Hållbarhet

En kommun för alla

Smedjebackens kommun är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.

En ekokommun i framkant

Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.

Utveckling

Hög sysselsättning

Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras.

Attraktivt boende

Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som vill bo i tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten.

Effektivitet

Bra ekonomi

Smedjebackens kommun ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en ekonomi som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på service, verksamhet och anläggningar.

Bra verksamhet

Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun ska ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och landstings kvalitetsmätningar. Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och företag.

Kontakt

Smedjebackens kommun

Kansliavdelningen

0240-66 00 00

Sidan senast uppdaterad: