Pågående detaljplaner

Här visas alla pågående planarbeten fram till att planen är antagen och har vunnit laga kraft.

Granskning av detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, Vattenparken

Syftet med detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark och till det använda renat avloppsvatten som idag går ut till recipient från reningsverket. Detaljplanen syftar till att klarlägga våtmarkens utsträckning och utformning samt att säkerställa användningen. Våtmarken ska så småningom implementeras i reningsverkets reningsprocess då nytt tillstånd för reningsverket söks.

Planförslaget bedöms vara förenligt med Smedjebackens kommuns översiktsplan och upprättas med standardförfarande.

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden

15 februari– 8 mars 2021 på följande ställen:

  • I miljö- och byggkontorets entréhall, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteket i Smedjebacken
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.selänk till annan webbplats
  • På kommunens digitala anslagstavla: www.smedjebacken.selänk till annan webbplats

Den som inte senast under granskningstiden inkommer med synpunkter kan senare förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta planen.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller med e-post: miljobygg@smedjebacken.se senast 2021-03-08.

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
GrundvattenutredningPDF
PM väg 635PDF
GeoteknikPDF

Sidan senast uppdaterad: