Pågående detaljplaner

Här visas alla pågående planarbeten fram till att planen är antagen och har vunnit laga kraft.

Samråd: Förslag till detaljplan för Norra Brustorpet, del av Söderbärke Kyrkby 8:76 m.fl. fastigheter.

Hagge skola

Syftet med detaljplanen är att den ska överensstämma med dagens verksamhet samt öppna för framtida utveckling av området. Området är detaljplanelagt sedan tidigare för bostadsändamål och förskola, sedan detaljplanen vunnit laga kraft har området utvecklats och det har funnit behov av ytterligare lokaler för förskolan. Vilket har inneburit att Solhyttans förskola uppförts med tillfälliga bygglov på kvartersmark för bostäder.

Planförslaget säkerställer förskolans fortsatta verksamhet samt att det även fortsättningsvis ska vara möjligt för bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör att i framtiden även använda marken för förskolan för annat ändamål om behov uppstår och då möjliggöra för bostäder, centrum och vårdverksamhet. Kvartersmark för bostäder möjliggör bebyggelse av ca 15 nya bostäder i form av en – och tvåbostadshus. Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens gällande översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En MKB behöver därför inte göras.

Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan, samt samla in synpunkter som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Under samrådet får myndigheter, sakägare och andra som berörs av det som planeras möjlighet att ta del av planhandlingarna. Efteråt sammanställs alla synpunkter i samrådsredogörelsen och kommunen tar ställning till om hur planförslaget behöver förändras. För det fallet att planförslaget godkänns av alla i samrådskretsen kommer planen inte att skickas ut på granskning. Detta innebär att den som inte lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 2022-09-20--2022-10-10 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Medborgarkontoret i Kommunhuset, Smedjebacken
  • Biblioteken i Smedjebacken, ordinarie öppettider
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.se

Vill du ha handlingarna skickad till dig kan du kontakta Miljö – och byggkontoret på telefonnummer 0240-66 00 00 eller via e-post: miljobygg@smedjebacken.se. Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller till miljobygg@smedjebacken.se, senast 2022-10-10.

Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Medborgardialog Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Sidan senast uppdaterad: