Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mindre mekaniska verkstäder, mindre avloppsreningsverk, bensinstationer, kemtvättar och verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel.

De olika miljöfarliga verksamheterna klassificeras beroende på verksamhetens storlek och miljöpåverkan, men alla verksamheter måste känna till miljöbalkens hänsynsregler och övriga bestämmelser.

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från Miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till kommunen.
  • De verksamheter som inte finns med i miljöprövningsförordningen kräver varken tillstånd eller anmälan (U-verksamheter): Miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och kommunen utövar tillsynen.

Ändrad verksamhet

Tänk på att vissa ändringar i din miljöfarliga verksamhet kan vara en tillstånds- eller anmälningspliktig ändring. Ändringens omfattning, art, ändrade utsläpp, ändringar i produktionsvolym, installation av ny eller annan teknik avgör om ändringen är en tillstånds- eller anmälningspliktig ändring. För A-verksamheter ska ansökan lämnas till miljödomstol och för B-verksamheter ska ansökan lämnas till länsstyrelsen. Vid anmälningspliktig ändring, "mindre ändring", ska anmälan göras till Smedjebackens kommun.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Tänk på att anmälan ska göras i god tid, minst sex veckor, innan du startar eller ändrar din verksamhet. Det tar avsevärt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du har fått ett tillstånd.

Är du osäker på om verksamheten eller ändringen är tillstånds- eller anmälningspliktig, ta kontakt med miljö- och byggkontoret, antingen via e-post till miljobygg@smedjebacken.se eller på tfn 00240-66 00 00 och be att få prata med en miljöinspektör.

Sidan senast uppdaterad: