Värmepumpar

En värmepump hämtar värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften. En värmepump kan vara en bra val för uppvärmning, men den kan också påverka närmiljön, få konsekvenser för dricksvattenbrunnar i närheten och förändra inneklimatet om den ersätter exempelvis en vedpanna i ett äldre hus.

Installera värmepump

Om du planerar att skaffa värmepump för berg, mark, grund- eller ytvatten ska du göra en anmälan till miljö- och byggkontoret. Du måste också ha fått ett beslut innan installationen får påbörjas. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas till miljö- och byggkontoret.

Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Inom primärzonen av vattenskyddsområdet (området närmast vattentäkten), är borrning helt förbjuden. 
 
Vi rekommenderar också att du tar kontakt med energi- och klimatrådgivaren för Ludvika och Smedjebackens kommuner för att få råd och tips så att din installation blir så bra som möjligt.

Anmälan om värmepump

Innan du installerar en värmepump måste du söka tillstånd hos miljö- och byggkontoret.

Med anmälan ska en aktuell situationsplan (karta) med byggnader, tomtgränser, vägar och vattendrag inlämnas. På den ska följande markeras:

 • Borrhål eller jordvärmekollektorns placering
 • Värmepumpens placering
 • Enskilda vattentäkter inom 100 m från den planerade värmepumpsanläggningen. Observera att egna vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. I område med kommunal vattenförsörjning anges gränsande grannars vattenbrunnar.
 • Avloppsanläggningar inom 100 m från den planerade värmepumpsanläggningen.
 • Om borrhålet kommer för nära grannens hus behövs ett intyg från grannen att du får borra på avsedd plats. Det behövs också ett intyg om ditt borrhål gör att grannens möjligheter att själv borra försvinner.
 • Om det finns en oljecistern som ska grävas upp, plomberas eller avyttras, ska det anmälas till miljö- och byggkontoret.

Karta på din fastighet, att markera uppgifter på, kan beställas hos miljö-och byggkontoret.

Tänk på

 • Kontrollera om, och i så fall var, det finns värmepumpsanläggningar i närheten av din tomt och i så fall var eventuella borrhål är placerade. På så sätt kan du kontrollera var du själv har möjlighet att placera ett borrhål.
 • Om det finns flera borrhål för bergvärme ska avståndet mellan dessa vara minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt.
 • Avstånd mellan jordvärmeslinga och angränsande fastigheter bör vara minst en meter. 
 • Kontrollera att det inte finns ledningar för vatten, avlopp, el och tele där det är tänkt att borras.
 • Avstånd mellan enskild vattentäkt (brunn) och borrhål ska vara minst 20 meter om brunnen är grävd och 30 meter om det är en borrad brunn.
 • Avstånd mellan borrhål eller kollektorslang och närmaste infiltrerade del av enskild avloppsanläggning ska vara minst 30 meter.
 • Certifierad borrare krävs.  Hos SP Certifiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du kontrollera om borraren är certiferad.
 • En ansökan som inte är korrekt ifylld, ger längre handläggningstid.

När du fått ett positivt beslut, kan installationen påbörjas. Det är inte tillåtet att borra eller i övrigt påbörja installationen innan du fått ett skriftligt beslut.

Läckagekontroll

Värmepumpen ska servas minst vart tredje år, men vissa typer av värmepumpar kräver tätare serviceintervaller. Om värmepumpen innehåller mer än 14 ton CO²e måste den också registreras hos miljö- och byggkontoret. Det innebär att köldmedierapportering ska göras senast den 31 mars varje år.

Avgift för handläggning av värmepumpsansökan

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan/anmälan om värmepumpanläggning. För värmepumpar med 1-2 borrhål motsvarar handläggningstiden 2 timmar enligt gällande timtaxa. För värmepumpar med 3 eller fler hål tar miljö- och byggkontoret ut timtaxa.

Miljösanktionsavgift

Värmepumpar räknas som miljöfarlig verksamhet. Den som installerar en värmepumpanläggning i berg, jord eller vatten utan att ha gjort en anmälan till miljö-och byggkontoret, kan dömas att betala en miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan senast uppdaterad: