Sotning

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ger ut föreskrifter om bland annat vilka objekt som ska omfattas av lagens krav på sotning och brandskyddskontroll och inom vilka intervaller brandskyddskontrollen ska utföras. Kommunerna bestämmer hur ofta sotning ska ske.

Sotningsverktyg

Sotning

Kommunen föreskriver hur ofta sotning ska ske (frister). Kommunen får också medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten.
Man kan även överlåta sotningen till annan än av kommunen anlitad sotare. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 om vilka frister för sotning som gäller och beslutade samtidigt om riktlinjer för dispenser.

Dispensansökan, för att låta annan utföra sotning (rengöring) samt behörighetsbevis för den nya skorstensfejarmästaren skickas till Räddningstjänsten, som fattar besluten på delegation från Kommunstyrelsen.

Ansvarig för sotning, brandskyddskontroll samt ventilation i Smedjebackens kommun är: Dalasotarn, Borlänge-Smedjebacken Sotning och Ventilation AB

MSB:s föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6 är det som gäller.

Sota själv

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) har den enskilde rätt att ansöka om medgivande för sotning (rengöring) av egen anläggning. En förutsättning för att man skall få sota själv är att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att få medgivande gäller endast själva sotningsdelen, brandskyddskontrollen ska utföras av kommunen eller kommunens entreprenör.

För att få medgivande att sota sin egen fastighet måste man bland annat styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett intyg från en genomgången kurs, som Brandskyddsföreningens utbildning om att sota själv eller en studiecirkel med relevant innehåll är exempel på hur man kan styrka sin kunskap. Det ska bifogas med ansökan.

Den som har medgivande att sota sin egen anläggning ska fylla i en sotningsjournal. Vid brandskyddskontrollen ska denna sotningsjournal visas upp för kommunens eller entreprenörens brandskyddskontrollant.

Följ länken under Relaterat "Ansökan om tillstånd att själv få utföra sotning"

Sidan senast uppdaterad: