Sotning

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ger ut föreskrifter om bland annat vilka objekt som ska omfattas av lagens krav på sotning och brandskyddskontroll och inom vilka intervaller brandskyddskontrollen ska utföras.
Kommunerna bestämmer hur ofta sotning ska ske.

Sotningsverktyg

Den 1 januari 2015 började MSB:s nya föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6, att gälla. De ersätter då de tidigare föreskrifterna, SRVFS 2005:9.

Sotning

Kommunen föreskriver hur ofta sotning skall ske (frister). Kommunen får också medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten.
Man kan även överlåta sotningen till annan än av kommunen anlitad sotare. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 om vilka frister för sotning som gäller. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om riktlinjer för dispenser, samt att beslutanderätten ligger på miljö- och byggnadsnämnden.

Dispensansökan, för att låta annan utföra sotning (rengöring) samt behörighetsbevis för den nya skorstensfejarmästaren skickas till
Miljö- och byggkontoret

Ansvarig för sotning, brandskyddskontroll samt ventilation i Smedjebackens kommun är:

Dalasotarn, Borlänge-Smedjebacken Sotning och Ventilation AB

Sidan senast uppdaterad: