Kultur- och samhällsbyggnadsnämnd

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamheten inom kultur och bibliotek, fritid, tekniska, arbetsmarknad- och integration samt kostenheten.

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande verksamheter:

Tekniska avdelningen har som uppdrag att förvalta och utveckla kommunens fastigheter, skog och mark, gator och vägar samt idrotts- och fritidsanläggningar.

Kostavdelningen sköter produktionen av måltider till kommunens förskolor, skolor samt äldrevård.

Fritidsavdelningen svarar för kommunens fritidsverksamhet inklusive kontakt med föreningar och drift av fritidsanläggningar, ger råd och stöd i frågor som rör föreningslivet eller föreningsbidrag.

AME/Integration
Arbetsmarknadsenheten ska via olika insatser erbjuda personer utanför ordinarie arbetsmarknad alternativ till att hamna i behov av försörjningsstöd samt underlätta vägen till reguljär anställning.

På integrationsenheten i Smedjebacken finns kommunens stödboenden för ensamkommande ungdomar samt mottagning av kommunanvisade nyanlända.

Kultur- och biblioteksavdelningens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska rättighet till aktuella och relevanta bibliotek samt ett brett och fördjupat, kvalitativt kulturutbud. Biblioteksverksamhetens inriktning är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek, skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan. Allmänkulturverksamheten inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på konst och kulturhistoria.

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Nämndens tjäntemannaorganisation hör till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande:
Monica Forsgren (S)
monica.forsgren@smedjebacken.se

Vice ordförande:
Lennart Silfverin (S)

Ledamöter 2023-2026
Monica Forsgren (S), ordförande
Lennart Silfverin (S), vice ordförande
Anders Kilström (S)
Lotta Odell (S)
Bo Sjelin (S)
Michaela Snygg (S)
Johan Ericsson (S)
Adam Waller (C)
Birgitta Eriksson-Granqvist (M)
Martin Svensson (SD)
Lene Larsson (SD)

Ersättare 2023-2026
Jenny Sundberg (S)
Acke Ahmed (S)
Ulla Lestander (S)
Jonas Isaksson (S)
Kerstin Danils Eriksson (S)
Yahya Alami (S)
Siw Blixt Czerny (S)
Phia Andersson (V)
Lotta Gunnarsson (M)
Vakant (SD)
Jerry Jäger (SD)

Sidan senast uppdaterad: