Avgifter inom äldreomsorgen

Information om avgifter och taxor

Alla nuvarande avgifter inom inom vård och omsorg kan du se här. Öppnas i nytt fönster.

Riksdagen beslutar årligen om en maxtaxa för avgifter inom äldreomsorg och för personer med funktionshinder. I maxtaxan ingår avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm. När du fått beslut om en avgiftsbelagd insats ombeds du lämna uppgifter om inkomst. Dessa används för att beräkna hur mycket du ska betala i avgift. Makar och sambor betalar avgift var för sig. Avgifter som inte ingår i maxtaxan innefattar bland annat kostnad för måltidsservice och hyra för särskilt boende.

Så beräknas ditt avgiftsutrymme

Förbehållsbelopp är lagstadgat och talar om hur mycket pengar du ska ha kvar för att kommunen ska ha rätt att ta ut en avgift. Detta för att kommunen inte ska ta ut en avgift om du inte har tillräckliga medel. Förbehållsbeloppet består av den faktiska boendekostnaden och ett fastställt minimibelopp. År 2024 är minimibeloppet för ensamstående i eget boende 7 062 kr/månad och 5 762 kr/månad och person för makar och sambor i eget boende. Minimibeloppet ska täcka bland annat mat, hushållsel, kläder, fritid, telefoni och läkemedel. Minimibeloppet för personer boende på särskilt boende år 2024 är 6 436 kr/månad. Detta ska täcka bland annat matabonnemang på särskilt boende, kläder, fritid, telefoni och läkemedel.

Om du har fördyrande levnadsomkostnader kan minimibeloppet höjas. Detta kräver att omkostnaderna varar under minst 6 månader och överstiger 200 kr/månad. Exempel på fördyrande levnadsomkostnader är kostnad för god man samt viss specialkost.

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ alla sammanlagda inkomster.
- skatt.
+ bostadstillägg/-bidrag.
= summa nettoinkomster.
- förbehållsbelopp (boendekostnader och minimibelopp).
= avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet visar din möjlighet att betala avgifter för vård, omsorg och service. Om ditt avgiftsutrymme uppgår till hälften av maxtaxan betalar du alltså maximalt hälften av den fastställda maxtaxan. Saknas avgiftsutrymme betalar du ingen avgift för vård, omsorg och service. Avgiftshandläggare meddelar beslut om avgift efter beräkning av avgiftsutrymme utifrån de uppgifter om inkomst du lämnat. Lämnar du inte uppgifter om inkomst debiteras maxtaxa för hemtjänstinsatser.

Överklaga beslut om avgift

Du kan överklaga beslutet om avgift till förvaltningsrätten. Överklagan ska sändas till Omsorgsnämnden, 777 81 Smedjebacken, som skickar överklagan vidare till förvaltningsrätten. Överklagan ska vara omsorgsnämnden tillhanda inom tre veckor från det att du fått ditt beslut.

Hur betalas avgifterna?

Alla avgifter inom vård och omsorg sammanställs till en faktura som faktureras månadsvis i efterskott. Det finns möjlighet att betala med autogiro. Blankett för medgivande till autogiro medföljer inkomstblankett då du får ditt beslut om insats. Inkomstblanketten hittar du här Öppnas i nytt fönster. medgivandeblanketten hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Avgiftshandläggare telefontid vardagar 10-12

Annelie Gustavsson

Avgiftshandläggare

0240-66 03 44


Avgiftshandläggare telefontid vardagar 10-12

Magnus Sundström

Avgiftshandläggare

0240-66 03 52

Sidan senast uppdaterad: