Kulturmiljöprogram

Under 2023 genomför Smedjebackens kommun en förstudie till ett kulturmiljöprogram. Förstudien kommer att omfatta inventering och kulturhistorisk värdering av områdena Kyrkogatan i Smedjebacken och Tunkarlsbo nedanför Söderbärke.

Nedan kan du läsa mer om vad ett kulturmiljöprogram är och varför det är ett bra verktyg för kommuner, medborgare och enskilda fastighetsägare.

Åldrat lås på Norrbärke hembygdsgård. Foto: Sanna Svensson

Åldrat lås i By, Smedjebacken.

Vad är ett kulturmiljöprogram?
Ett kulturmiljöprogram innehåller och samlar information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap inom exempelvis en kommun. Här kan man läsa om platsers historia och varför en viss bebyggelse eller miljö bedöms ha ett högt värde. Det kan exempelvis röra sig om byggnader som genom sin utformning särskilt utmärker orten eller som berättar om ett viktigt skeende i bygdens historia. Ett kulturmiljöprogram kan också innehålla riktlinjer och rekommendationer om hur man kan anpassa ny bebyggelse eller genomföra ombyggnationer med hänsyn till den befintliga bebyggelsens kulturvärden.

All bebyggelse i kommunen kommer inte att finnas med i programmet, bara den som har ett högt kulturhistoriskt värde.

Varför ett kulturmiljöprogram?
I Smedjebackens kommun finns ett stort antal miljöer och byggnader med höga kulturhistoriska värden som är viktiga för kommunens identitet och attraktivitet. Det kan handla om en viss typ av bebyggelse som berättar om en viktig del av Smedjebackens historia eller ett visst estetiskt uttryck. Dessa värden vill Smedjebackens kommun lyfta fram och värna. Därför tar kommunen fram ett kulturmiljöprogram som ska tydliggöra vilka värden som är viktiga att bevara i samband med förändringar i bebyggelse och landskap.

Med ett samlat kunskapsunderlag för kulturmiljöer underlättas välgrundade och långsiktiga beslut i plan- och byggprocesser, så att höga kulturmiljövärden bevaras och kommunen utvecklas med hänsyn till dem.

Vem ska använda kulturmiljöprogrammet?
Programmet ska ses som ett kunskapsunderlag som är till för alla! Det ska kunna användas som ett verktyg av tjänstemän i handläggningsarbetet, men är lika mycket till för privata aktörer, fastighetsägare, intresserade medborgare och besökare.

Kontakt

Sanna Svensson

Kommunantikvarie

0240-66 02 87

Sidan senast uppdaterad: