Upplag av massor

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt. Detta får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar eller bidrar till att området ser skräpigt ut.

För att kunna återvinna massor ska det finnas ett riktigt syfte med anläggningen, t.ex. vägbygge, bullervall eller utfyllnad inför en byggnation. Massorna får inte innehålla material som t.ex. metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och som inte tillför konstruktionen något.

Regler och lagar

En anmälan ska lämnas till miljö- och byggkontoret om du planerar att göra ett upplag av massor. Risken för förorening av mark och vatten avgör om en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken behövs vid uppläggning av avfall och massor. Risken bedöms utifrån massornas egenskaper samt utifrån lämpligheten av platsen.

Användningen kan även behövas anmälas för samråd om naturmiljön riskerar att ändras väsentligt. Denna anmälan kan behövas oavsett föroreningsgrad av massorna/avfallet. Blankett finns på Länsstyrelsens webbplats.

Om uppläggningen av avfall och massor sker inom detaljplanelagt område kan marklov behövas om marknivån ändras. Även bygglov för upplag kan behövas i vissa fall.

Strandskyddsdispens kan behövas om massorna ska användas strandnära (100‐300 m).

Massor som ska användas inom det verksamhetsområde där de uppkommit betraktas inte som avfall. Ingen anmälan behövs, förutsatt att: det finns ett syfte, inte mer massor än vad som behövs används och att materialet är tekniskt jämförbart med traditionella material.

Det behövs heller ingen anmälan för tillfällig uppläggning. Exempelvis massor från grävning av fjärrvärmeschakt som läggs upp för att användas till återfyllning, men markägarens tillstånd för uppläggningen behövs.

Sidan senast uppdaterad: