Bostadsanpassning

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

  • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning
  • Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning
  • Du som i ditt hem regelbundet och under en längre tid svarar för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i hyresrätt måste fastighetsägaren godkänna ombyggnaden. Ofta gäller det även bostadsrätt.

Du kan söka bidrag till

Anpassning inomhus av bostadens fasta funktioner, som utbyte av trösklar, breddning av dörrar, automatiska dörröppnare, anpassningar i badrum och kök samt lyftanordningar.

Utanför bostaden kan det vara fråga om exempelvis ramper, ledstänger, hårdgöring av ytor eller anpassning av uteplats. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera för dig som har en funktionsnedsättning. Det måste också finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättning och åtgärd.

Bostadsanpassningsbidrag kan i vissa fall lämnas för reparation av utrustning som du har fått bidrag till. I vissa fall kan bidrag också lämnas för att göra det möjligt att få rehabilitering, funktionsträning och hobbyverksamhet i hemmet.

Begränsningar i bidraget, till exempel...

När du byter bostad kan du bara få bidrag till en dyr anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden. Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden eller om åtgärderna behöver vidtas ändå. Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösöre. Bidrag lämnas inte till anpassning av fritidshus.

Förutsättningar för bostadsanpassningsbidrag

En förutsättning för att bidrag skall utgå är att behovet kan styrkas i form av intyg från legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan medicinskt sakkunnig. 

Handlingar som ska lämnas in tillsammans med ansökan

  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Vid mindre omfattande åtgärder där behovet är uppenbart, kan kommunen dock efterge kravet på intyg. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett åtgärdsprogram.
  • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.
  • Planritningar eller uppställningsritningar om det är fråga om omfattande inredningsarbeten.
  • Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om planlösningen kommer att ändras.
  • Intyg från fastighetsägaren om att åtgärderna får utföras, och att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick vid flytt eller i något annat fall.

Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46)

Lag om bostadsanpassningsbidrag 

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Den syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av bidraget. Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar en skälig kostnad för åtgärderna.

Sidan senast uppdaterad: