Stöd vid en kris

Krisstöd aktiveras vid svåra olyckor för att hjälpa människor som bevittnat eller på något sätt drabbats av en kris.

ett trasigt fönster

Krisstöd kan aktiveras vid akut läge för att på olika sätt stötta. Bland annat genom att hjälpa människor till rätt instans för vidare omhändertagande och för att snabbt få ut information i de olika kanaler som sköter insatsen. Möjligheter finns att öppna upp stödcenter i både Söderbärke och Smedjebacken. Där kan man få stöd och hjälp av medmänniskor som kan stötta och lyssna. I stödcentrena ser man också om det behövs mer långsiktig hjälp och då brukar orternas respektive kyrkor hålla öppet.

Det övergripande målet för Krisstöd är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Krisstöd bildades i slutet av 2019 och är en sammanslagning av den tidigare POSOM-gruppen samt den lokala organisationen för Frivillig resursgrupp (FRG).

Krisstöd aktiveras av: Räddningsledare, räddningschef i beredskap, inre befäl, yttre befäl, ledningsambulans, polis via SOS

  • I ledningsgruppen ingår representanter för sjukvård, polis, räddningstjänst, Individ och familjeomsorgen, skola och barnomsorg, Medborgarservice, FRG (Frivilliga resursgruppen) och Bärke pastorat.
  • Ledningsgruppen sammankallas vid akut händelse inom Smedjebackens kommun eller där kommuninvånare är inblandade och där psykosocial hjälp behövs och normal organisation bedöms vara otillräcklig.
  • Ledningsgruppen utlarmas enligt bifogad larmlista på begäran av SOS
  • Ledningsgruppen kan på eget initiativ aktiveras vid en händelse.

Det finns dessutom två stödgrupper kopplade till Krisstöd, en i Söderbärke och en i Smedjebacken som består av frivilliga privatpersoner.

  • Stödgrupp/stödgrupper sammankallas vid akut händelse inom Smedjebackens kommun eller där kommuninvånare är inblandade och psykosocial hjälp behövs.
  • Stödgrupp/stödgrupper utlarmas av Krisstöds ledningsgrupp

____________________________________________________________________

Inom sjukvården finns en grupp som kallas PKL, Psykiatriska Katastrofledningsgruppen.
PKL ansvarar för ledningen av det psykosociala omhändertagandet av de skadade och anhöriga till skadade och avlidna vid olyckshändelser.

(Krisstöd tar hand om de runt om, ej de direkt drabbade.)

Sidan senast uppdaterad: