Ansökan om bistånd

Som äldre kan du behöva olika former av stöd för att få dina behov tillgodosedda. Kommunen ansvarar för att utreda vilket behov av stöd du har och att erbjuda insatser vid behov. För att göra en ansökan om bistånd tar du kontakt med biståndshandläggare, se kontaktuppgifter längst ned på denna sida. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter till att leva ett självständigt liv med en skälig levnadsnivå.

Om du endast ansöker om serviceinsatser eller trygghetslarm kan du söka detta med förenklad handläggning. Öppnas i nytt fönster.

Bistånd kan exempelvis ges genom insatser så som:
Hemtjänst Öppnas i nytt fönster.
• Dagverksamhet
Särskilt boende Öppnas i nytt fönster.
Hjälp med inköp Öppnas i nytt fönster.
Korttidsboende Öppnas i nytt fönster.
Klicka på länkarna för att läsa mer.

Hur ansökan går till:

Steg 1 – ansökan
• Du tar kontakt med biståndshandläggare, se kontaktuppgifter nedan,
eller fyller i och skickar in blankett som du hittar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt.
Steg 2 – möte med biståndshandläggare
• Du och biståndshandläggaren kommer överens om ett möte där du får berätta om dig själv och dina behov. Om du vill får du ha någon med dig, exempelvis anhörig eller god man.
Steg 3 – utredning
• Biståndshandläggaren skriver ner det ni pratat om. Vid hembesök kommer biståndshandäggaren hem till dig. Om du inte önskar hembesök kan du istället komma och hälsa på här på förvaltningen.
• Biståndshandläggare utreder vilket behov av stöd du har.
• Under utredningen har du och biståndshandläggaren kontinuerlig kontakt.
Steg 4 – beslut
• Biståndshandläggaren förmedlar beslutet till dig tillsammans med underlaget för beslutet och information om varför du fått eller inte fått den insats du sökt.
Utredningen ska ske skyndsamt men säkert och handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av bistånd du ansöker om. Vid ansökan om hemtjänstinsatser kan du därför förvänta dig ett beslut inom maximalt fyra veckor. Vid ansökan om plats på särskilt boende kan du förvänta dig ett beslut inom maximalt åtta veckor.
Steg 5 - insatsen påbörjas
När du fått ett bifallande beslut om hemtjänstinsatser kontaktas du av en samordnare från hemtjänsten för att boka in ett första besök. Hemtjänstinsatser kan generellt påbörjas 24 timmar efter beslut meddelats från biståndshandläggare.
När du fått ett bifallande beslut om plats på särskilt boende sker inflyttning enligt individuell överenskommelse.
Överklaga
Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Tillsammans med ditt beslut får du en besvärshänvisning som förklarar hur du gör för att överklaga ditt beslut. Överklagan ska vara inkommen till omsorgsnämnden senast 3 veckor efter att du fått ditt beslut.

Om ditt behov ändras

Ditt behov av bistånd kan förändras. Du kan exempelvis få ett behov av fler, andra eller färre insatser. Om detta sker ska du kontakta din biståndshandläggare för att göra en uppföljning. Uppföljningen går till på liknande sätt som din första ansökan då biståndshandläggaren gör en bedömning och meddelar beslut. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga detta.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar inom omsorgen har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får berätta om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Kontakt

För dig med födelsedatum mellan 1-8

Jonas Ljus

Biståndshandläggare SoL

0240 - 66 03 85


För dig med födelsedatum mellan 9-14

Elin Kardell

Biståndshandläggare SoL

0240-66 01 78


För dig med födelsedatum mellan 15-22

Sophia Handegard

Biståndshandläggare SoL

0240-66 03 14


För dig med födelsedatum mellan 23-26

Monica Popescu

Biståndshandläggare SoL och LSS

0240-66 03 12


För dig med födelsedatum mellan 27-31

Maria Eriksson

Biståndshandläggare SoL och LSS

0240- 66 00 20

Sidan senast uppdaterad: