Ansökan om bistånd

Enligt Socialtjänstlagen har kommunen ett ansvar att underlätta för äldre och funktionshindrade att bo hemma. Målet för hemtjänsten är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker din möjligheter att leva ett självständigt liv.

Med livsföring i övrigt avses till exempel:

  • Hemtjänstinsatser för personlig omsorg och serviceinsatser
  • Dagverksamhet
  • Sysselsättning/boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Korttidsplatser
  • Särskilt boende

Ansökan om insatser

Vill du göra en ansökan om insatser ska du kontakta omsorgsförvaltningens biståndshandläggare, som utreder behovet av hjälp och beslutar i ärendet.

Det görs en individuell bedömning av din ansökan. Vilken hjälp du har rätt att få beror på vilket behov du har, vad du själv klarar av eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Beslutet är tidsbegränsat. Om din ansökan inte beviljas får du besked om detta och har då möjlighet att överklaga beslutet.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Kontakt

Har du födelsedatum mellan 1-7

Jonas Ljus

Biståndshandläggare SoL

0240 - 66 03 85


Har du födelsedatum mellan 8-14

Johanna Flyckt

Biståndshandläggare SoL

0240-66 01 78


Har du födelsedatum mellan 15-22

Sophia Handegard

Biståndshandläggare

0240-66 03 14


Har du födelsedatum mellan 23-26

Monica Popescu

Biståndshandläggare SoL och LSS

0240-66 03 12


Har du födelsedatum mellan 27-31

Maria Eriksson

Biståndshandläggare SoL och LSS

0240- 66 00 20

Sidan senast uppdaterad: