Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

En tillfredställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Där spelar ventilationskontrollen en viktig roll.

Ventilation

Kontroll av OVK

Om du äger ett flerbostadshus, kontorsbyggnad eller liknande är du skyldig att göra ventilationskontroller (OVK) regelbundet. Endast den som har rätt behörighet får utföra funktionskontrollen.

Kontrollerna ska utföras med följande intervall beroende på typ av ventilationssystem:

  • 3 års intervall för förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT-ventilation och FTX-ventilation.
  • 6 års intervall för flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-ventilation, FX-ventilation och S-ventilation.

Ett exemplar av protokollet ska den som utfört kontrollen lämna till fastighetens ägare och ett exemplar ska skickas till miljö- och byggkontoret.  

Förklaring av förkortningar

  • FT-ventilation: fläktventilation där både frånluftsflöde och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • F-ventilation: fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt.
  • S-ventilation: självdragsventilation.
  • FTX-ventilation och FX-ventilation: FT-ventilation respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Tillsynsmyndigheten ansvar

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmännen utför sitt arbete på ett korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att rätta till de brister som påtalats, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Enbostadshus och tvåbostadshus 

Enbostadshus och tvåbostadshus omfattas inte av kravet om obligatorisk ventilationskontroll utan en funktionskontroll av ventilationssystemet ska ske när systemet tas i bruk för första gången.

Sidan senast uppdaterad: