Fastighetsfrågor, lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för ägande, köp och försäljning av mark med tillhörande byggnader.

I fastigheterna kan arrenden, servitut och andra rättigheter upplåtas. Fastigheter används också som säkerhet vid belåning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen ändras.

Vid lantmäteriförrättningen kan bl.a:

  • Fastigheter nybildas, till exempel för att bygga ett hus (avstyckning).
  • Fastigheter ombildas, till exempel för att utöka en tomt (fastighetsreglering).
  • Rättigheter skapas eller ändras, till exempel rätt till väg.
  • Gemensamhetsanläggningar bildas, för att besluta hur flera fastigheter ska samverka för att till exempel anlägga, sköta och fördela kostnader för vägar, vatten, avlopp, parkeringsplatser och garage.
  • Oklarheter kring gränser kan redas ut.

Sidan senast uppdaterad: