Esikoululuokka

Esikoululuokassa opetuksen tarkoituksena on stimuloida oppilaiden kaikinpuolista kehitystä ja oppimista. Opetuksen lähtökohtana tulee olla oppilaiden tarpeet ja kiinnostus sekä heidän aikaisemmin hankkimansa taidot ja kokemukset, mutta oppilaita tulee myös haastaa jatkuvasti eteenpäin inspiroimalla heitä tekemään uusia havaintoja ja hankkimaan uutta tietoa.

Valtiopäivät ovat päättäneet, että esikoululuokka on pakollinen syyslukukaudesta 2018 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että Ruotsissa asuvilla lapsilla on koulunkäyntivelvollisuus sen vuoden syyslukukaudesta alkaen, jona he täyttävät kuusi vuotta.

Kuinka toimintaa harjoitetaan?

Esikoulu käsittää vähintään 525 tuntia lukuvuoden aikana. Smedjebackenin kunta järjestää esikouluopetusta neljässä kunnallisessa koulussa. Kaikille huoltajille lähetetään tiedot ja hakemuslomakkeet esikoululuokan valitsemisen tullessa ajankohtaiseksi.

Esikoululuokkia on Röda Bergan koulussa, Vinsbon koulussa, Haggen koulussa ja Vadin koulussa.

Koululaki (2010:800) 8. luku Esikoulu

Äidinkieli

10 § Esikoulun on huolehdittava, että lapsi, jolla on muu äidinkieli kuin ruotsi, saa mahdollisuuden kehittää sekä ruotsin kieltään että äidinkieltään.

Esikoulu kansallisilla vähemmistökielillä

12 a § Kotikunnan, joka kuuluu kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain (2009:724) mukaan hallintoalueeseen, on tarjottava lapsille huoltajaien sitä vaatiessa paikkaa esikoulussa, jossa opetus tapahtuu kokonaan tai huomattavilta osin suomen kielellä, meänkielellä tai vastaavasti saameksi.

Huoltajilta, jotka hakevat esikoulupaikkaa lapselleen, on kysyttävä haluavatko he paikan sellaisessa esikoulussa, jota tarkoitetaan ensimmäisessä kappaleessa. Laki (2018:1368).
9. luku Esikoululuokka

Äidinkieli

10 § Esikoululuokan on huolehdittava, että oppilaat, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, saavat mahdollisuuden kehittää sekä ruotsin kieltään että äidinkieltään.

12 § Kotikunta vastaa siitä, että opetus järjestetään kunnassa kaikille lapsille, joilla on tämän lain mukainen oikeus käydä esikoululuokkaa, ja jotka eivät hoida koulunkäyntiään muulla tavalla. 2. Luvun 4 §:stä käy ilmi, että valtio on esikoululuokan päämies kouluyksikössä, jossa on erityiskoulu tai saamelaiskoulu.

Ensimmäisen luvun mukainen velvollisuus on toteutettava siten, että kotikunta järjestää esikoululuokkia siinä määrin kuin vaaditaan opetuksen järjestämiseksi kunnassa kaikille, jota tämä koskee.
Jos on olemassa erityiset syyt, kotikunta saa sopia toisen kunnan kanssa, että tämä ottaa vastaan esikoululuokalleen lapsia, joiden koulutuksesta se vastaa kotikunnassa. Laki (2017:1115).
10. luku Peruskoulu

Äidinkielen opetus

7 § Oppilaalle, jonka huoltajalla on muu äidinkieli kuin ruotsi, on tarjottava äidinkielenopetusta tässä kielessä jos
1. kieli on oppilaan päivittäinen seurustelukieli kotona, ja
2. oppilaalla on perustiedot kielessä.

Oppilaalle, joka kuuluu johonkin kansallisista vähemmistöistä, on tarjottava äidinkielenopetusta oppilaan kansallisessa vähemmistökielessä.
Hallitus tai hallituksen määräämä viranomainen saa antaa määräyksiä äidinkielenopetuksesta. Tällaiset määräykset saavat merkitä, että äidinkielenopetusta on tarjottava kielessä vain, jos tietty määrä oppilaita toivoo tällaista opetusta siinä kielessä. Laki (2014:458).

Sidan senast uppdaterad: