Bilda en förening

Att bilda en förening är inte svårt, men det är viktigt att man gör rätt från början. Här får du svar på frågor, tips och information om hur man gör när man bildar och driver en ideell förening. Efter det att föreningen är bildad och registrerad har föreningen möjlighet att nyttja kommunens lokaler för träningar och aktiviteter. Föreningen har även rätt att ansöka om de olika bidrag som finns.

Ideell förening

Det främsta kännetecknet för en ideell förening är att ändamålet ska vara ideellt samt att alla personer som delar föreningens intressen ska kunna bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet. Det finns ingen speciell lag som bestämmer hur en ideell förening ska skötas och styras. Däremot finns det praxis som anger hur en ideell förening bör vara uppbyggd.

En ideell förening är en juridisk person

När föreningens medlemmar beslutat sig för att bilda en förening, utsett en styrelse och antagit föreningens stadgar blir den ideella föreningen en juridisk person. Medlemmarna har då inget personligt ansvar över föreningens skulder, utan det är den ideella föreningen som bär ansvaret.
En juridisk person kan försättas i konkurs, men de enskilda medlemmarna är i princip alltid fria från personligt betalningsansvar.

Starta förening

Vill du starta en ideell förening? För att inte begå något fel är det bra om någon i föreningen har grundläggande föreningskunskap innan man bildar föreningen. Ett bra sätt är att vända sig till en riksorganisation inom det område som föreningen ska vara verksam i, där man kan få mycket tips och idéer.

Checklista för att starta en ideell förening

1) Skriv stadgar

De personer som ska bilda föreningen skriver ett förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler. Stadgarna är den stabila grund en ideell förening vilar på. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas. När det gäller stadgar kan det också vara idé att vända sig till en riksorganisation, de har ofta standardiserade stadgar som man kan använda. Ofta innehåller dessa även paragrafer som krävs om man vill bli med i riksorganisationen.


2) Sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas.

På mötet ska det beslutas och godkännas följande:

 • att föreningen har bildats.
 • att stadgarna har antagits.
 • att en styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen.

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

3) Ansök om ett organisationsnummer

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste föreningen ha ett organisationsnummer om ni till exempel ska hyra en lokal, starta ett bankkonto, ansöka om bidrag eller utföra uppdrag åt företag eller kommuner.

Ni ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket. Till er ansökan måste ni bifoga kopior av:

 • protokollet som skrevs på mötet där föreningen bildades.
 • föreningens stadgar.

4) Skatteregistrera föreningen

Skicka in blanketten Företagsregistrering till Skatteverket om ni vill moms- och arbetsgivarregistrera föreningen eller ansöka om F-skatt.

Driva förening

Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande ledning. Det finns inga generella regler för hur få eller hur många som kan sitta i en föreningsstyrelse. För att arbetet ska fungera är det bra att vara minst tre. Styrelsen utses vid årsmötet och styrelseledamöterna har sitt förtroendeuppdrag under en tidsbegränsad period, mandatperiod, ofta fram till nästa årsmöte.

Styrelsen ansvarar för att:

 • föreningens organisation fungerar på ett bra sätt och leda föreningens arbete.
 • förutsättningarna för verksamheten finns.
 • förvalta föreningens ekonomiska resurser och att det sker på ett regelrätt sätt.
 • det löpandet arbetet i föreningen fungerar:
  - bokföring.
  - bidragsansökningar.
  - anställda, det är styrelsen som har arbetsgivaransvar.
 • kallelser till föreningsmöten skickas ut.
 • ärenden inför föreningsmöten förbereds.

De vanligaste befattningarna inom en styrelse är:

 • Ordförande – samordnar verksamheten och har det representativa ansvaret.
 • Vice ordförande – stand-in för ordföranden.
 • Kassör – ansvarar för bokföring och förvaltar föreningens ekonomi.
 • Sekreterare – för protokoll vid styrelse- och föreningsmöten.
 • Ledamot – kan ha ett eget ansvarsområde, ledamot har full besluts- och förslagsrätt.

Alla ovanstående, oavsett uppdrag i styrelsen, kallas med ett gemensamt namn ordinarie ledamöter.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i föreningen bestäms av varje enskild förening och kan därför variera både i storlek och beräkningssätt.

Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och revisorerna ska bl.a. granska föreningens räkenskaper och hur styrelsen förvaltat dess tillgångar.


Kontakt

Siw Östlund

Fritidschef

0240-66 04 00


Andreas Östby

Bitr. Fritidschef

0240 - 66 04 03

Sidan senast uppdaterad: