Olovligt byggande

Vad händer om jag bygger utan bygglov ?

När vi får veta att du byggt utan bygglov begär vi in en skriftlig förklaring till varför du byggt utan lov. Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden. Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

Nedan finner du några exempel på vilka avgifter som kommuner är tvingade att ta ut vid brott mot PBL.

Att bygga utan startbesked

  • För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
  • För tillbyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
  • För nybyggnad av komplementbyggnad som är större än 15 kvadratmeter är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Sanktionsarea är bruttoarean minskat med 15 kvadratmeter.

Att ta byggnad i bruk utan slutbesked

  • För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
  • För tillbyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
  • För nybyggnad av komplementbyggnad som är större än 15 kvadratmeter är sanktionsavgiften 0,001 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,016 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Vad avgör om jag kan få bygglov i efterhand?

När vi får in din bygglovansökan behandlar vi den precis som vi skulle ha gjort om du inte hade byggt ännu. Det innebär att du kan få bygglov, men vara tvungen att vidta vissa åtgärder, till exempel ändra eller flytta din byggnad, för att den ska stämma med planbestämmelserna.

Vad avgör om jag måste riva min byggnad?

Om du inte kan få bygglov måste byggnaden rivas. Beslutar nämnden att byggnaden ska rivas får du ett föreläggande och en viss tid på dig att ta bort byggnaden. Tar du inte bort byggnaden trots detta, får du ett nytt föreläggande, den här gången förenat med vite, det vill säga du måste betala en avgift (vite) om du inte tagit bort den olovliga byggnaden inom tidsgränsen.

Kan jag överklaga?

Ja, om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Ärendet skickas till länsstyrelsen som granskar om beslutet har gått rätt till.

Får jag bygga vad jag vill på min tomt så länge mina grannar godkänner det?

Nej, att dina grannar godkänner en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Enligt lagen ska byggnaden vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I vissa fall får grannar ge sina synpunkter på det som ska byggas, till exempel om ansökan avviker från gällande detaljplan eller vid nybyggnad av hus då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Sidan senast uppdaterad: