GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen, PuL, av Dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679). GDPR har till uppgift att skydda enskilda personers fri- och rättigheter gällande behandling av personuppgifter. På nationell nivå i Sverige har GDPR kompletterats med en dataskyddslag (2018:218) för personuppgiftsbehandling.

GDPR i korthet: Källa: Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

Det är viktigt för Smedjebackens kommun att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter inom kommunen. Det avser såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra personer vars personuppgifter kan komma att behandlas.
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en nu levande person. Det kan vara självklara uppgifter som namn, personnummer, men även indirekta uppgifter som fastighetsbeteckning och telefonnummer. Bilder på personer är också en personuppgift.

Exempel på behandling av personuppgifter:

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter. Med behandling menas bland annat insamling, lagring, bearbetning, strukturering, spridning och radering. Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretessbestämmelser.

Dina rättigheter

Du har rätt att närsomhelst begära ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. För att säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person behöver du verifiera din identitet. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller behandlas på ett oriktigt sätt har du rätt att kontakta oss och göra invändningar. 

Du kan kostnadsfritt en gång per år begära ut information om uppgifter som behandlas om dig:

  • vem som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter
  • ändamål med behandlingen
  • varifrån uppgifterna har hämtats
  • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna kan lämnats ut
  • hur länge dina uppgifter sparas

För att ta del av uppgifterna krävs att du kommer in med en skriftlig förfrågan till Smedjebackens kommun på mailadressen: kommun@smedjebacken.se

Eller skicka din begäran till:
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Så här behandlar vi ditt ärende när du begär ett registerutdrag:

  • Vi tar emot din begäran om registerutdrag och diarieför den. Vi behöver identifiera dig därför ber vi dig om personnummer och namn.
  • Sedan fördelas ärendet vidare till respektive personuppgiftsansvarig nämnd utifrån din fråga
  • Varje nämnd skickar ett skriftligt svar till dig. Utskicket sänds med brev till din folkbokföringsadress. Vi inhämtar din folkbokföringsadress från Skattemyndighetens register.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Ansvaret för den kommunala verksamheten har respektive nämnd och för de kommunala bolagen dess styrelser. Nämnderna och styrelserna har i sin tur utsett ett dataskyddsombud. De olika nämnderna har kontaktuppgifter på kommunens hemsida. Dataskyddsombud för Smedjebackens kommuns nämnder och bolag är Christer Granqvist.

E-post:
dataskyddsombud@smedjebacken.se

Postadress:
Dataskyddsombud
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Du kan läsa vad EU skriver om GDPR HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet:
https://www.imy.se/ Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: