Hemtjänst

Du som bor hemma och är i behov av hjälp för att klara av vardagen kan få stöd och service enligt socialtjänstlagen. Hemtjänst innebär att du kan få stöd och service av kommunens hemtjänstpersonal i ditt hem. Hjälpen kan utföras dagtid och nattetid. Den service och det stöd som beviljas och utförs utgår från ditt behov av hjälp. Nedan kan du läsa mer om sådant som berör hemtjänsten.

Hemtjänsten kan hjälpa dig med service och omvårdnad.

Service innefattar exempelvis:
Inköp av dagligvaror och matlådor, genom digitala inköp. Öppnas i nytt fönster.
Städning
Tvätt
Ledsagning

Omvårdnad omfattar exempelvis:
Personlig hygien
Förflyttning
Hjälp att äta och dricka
Avlösning för anhöriga

Taxan baseras på ditt avgiftsutrymme och den mängd hemtjänst du har. Du betalar maximalt 2 575 kronor. Detta belopp kallas maxtaxa och beslutas årligen av staten. I maxtaxan ingår avgifter för larm, larminstallation, hemtjänst och hemsjukvård.
Om du har upp till en timme hemtjänst per månad kostar hemtjänsten som mest 858 kronor/månad. Om du har över en timme och upp till två timmar hemtjänst per månad kostar hemtjänsten som mest 1 716 kronor/månad. Om du har över två timmar hemtjänst per månad kostar hemtjänsten som mest 2 575 kronor.

Hur mycket just du betalar för hemtjänst beror på ditt avgiftsutrymme.

Vad innebär avgiftsutrymme?
Avgiftsutrymmet visar din betalningsförmåga gällande avgift för hemtjänst. Du betalar aldrig mer än ditt avgiftsutrymme tillåter. När du blir beviljad hemtjänst, samt innan varje årsskifte, får du en inkomstblankett där du kan uppge dina inkomster. Det är viktigt att du gör detta, så att du inte betalar mer än du ska. Genom uppgifterna på inkomstblanketten räknar våra avgiftshandläggare nämligen ut ditt så kallade avgiftsutrymme, din betalningsförmåga för hemtjänsttaxa, och skickar därefter ett avgiftsbeslut till dig.

Här Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om avgiftsutrymmet och hur din hemtjänsttaxa räknas ut.

Du kan läsa mer om alla avgifter inom omsorgen här. Länk till annan webbplats.

Om du endast ansöker om inköp, tvätt, städ eller trygghetslarm och uppfyller vissa kriterier kan du ansöka med förenklad handläggning. Öppnas i nytt fönster.

Om du är i behov av fler eller andra insatser, eller om du inte uppfyller kriterierna för förenklad handläggning, går en ansökan till såhär:

Steg 1 – ansökan
• Du tar kontakt med biståndshandläggare, se kontaktuppgifter här Öppnas i nytt fönster.,
eller fyller i och skickar in blankett som du hittar här. Länk till annan webbplats. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt.
Steg 2 – möte med biståndshandläggare
• Du och biståndshandläggaren kommer överens om ett möte där du får berätta om dig själv och dina behov. Om du vill får du ha någon med dig, exempelvis anhörig eller god man.
Steg 3 – utredning
• Biståndshandläggaren skriver ner det ni pratat om. Vid hembesök kommer biståndshandäggaren hem till dig. Om du inte önskar hembesök kan du istället komma och hälsa på här på förvaltningen.
• Biståndshandläggare utreder vilket behov av stöd du har.
• Under utredningen har du och biståndshandläggaren kontinuerlig kontakt.
Steg 4 – beslut
• Biståndshandläggaren förmedlar beslutet till dig tillsammans med underlaget för beslutet och information om varför du fått eller inte fått den insats du sökt.
Utredningen ska ske skyndsamt men säkert och handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av bistånd du ansöker om. Vid ansökan om hemtjänstinsatser kan du därför förvänta dig ett beslut inom maximalt fyra veckor. Vid ansökan om plats på särskilt boende kan du förvänta dig ett beslut inom maximalt åtta veckor.
Steg 5 - insatsen påbörjas
När du fått ett bifallande beslut om hemtjänstinsatser kontaktas du av en samordnare från hemtjänsten för att boka in ett första besök. Hemtjänstinsatser kan generellt påbörjas 24 timmar efter beslut meddelats från biståndshandläggare.
När du fått ett bifallande beslut om plats på särskilt boende sker inflyttning enligt individuell överenskommelse.

Överklaga
Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Tillsammans med ditt beslut får du en besvärshänvisning som förklarar hur du gör för att överklaga ditt beslut. Överklagan ska vara inkommen till omsorgsnämnden senast 3 veckor efter att du fått ditt beslut.

Om ditt behov ändras
Ditt behov av bistånd kan förändras. Du kan exempelvis få ett behov av fler, andra eller färre insatser. Om detta sker ska du kontakta din biståndshandläggare för att göra en uppföljning. Uppföljningen går till på liknande sätt som din första ansökan då biståndshandläggaren gör en bedömning och meddelar beslut. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga detta.

Sekretess och tystnadsplikt
Alla som arbetar inom omsorgen har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får berätta om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Om du har synpunkter eller är missnöjd med hemtjänsten är du välkommen att mejla detta till omsorgsnamnden@smedjebacken.se. Du kan också skriva ut och skicka in följande broschyr: Dina synpunkter Pdf, 781.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Kom ihåg att fylla i kontaktuppgifter samt huruvida du vill bli kontaktad. Om du använder broschyren ovan kan du också välja att vara anonym.

Trygghetslarm är ett hjälpmedel som gör att du kan tillkalla hjälp från hemtjänsten vid dygnets alla tider. Larmet kan bidra till att du känner ökad trygghet och säkerhet i ditt hem. Vill du ansöka om trygghetslarm ska du ta kontakt med biståndshandläggare Öppnas i nytt fönster..

Vad händer när man larmar?
Trygghetslarmet består av en larmenhet och en larmknapp som du kan bära som en klocka eller ett halsband. Du kan larma via larmenheten genom att trycka på den eller på larmklockan. Du kan endast larma från ditt hem då larmklockan är bunden till den fasta larmenheten. När du larmat ringer enheten till trygghetscentralen som tar emot larmet. Du kan tala direkt med larmpersonalen via larmenheten som sedan kontaktar hemtjänsten som ser till att du får den hjälp du behöver. Hemtjänstens inställelsetid är 60 minuter från att trygghetscentralen kontaktat hemtjänsten.

Avgift för trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 350 kr per månad och ingår i maxtaxan.
Kostnaden för larminstallation är 1 000 kronor.
Du kan läsa mer om maxtaxa och avgifter under fliken "Vad kostar hemtjänsten?".

Du som hemtjänsttagare får en fast omsorgskontakt ur hemtjänstpersonalens grupp.

Omsorgskontakten ska ha ett sammanhållande ansvar och vara känd för såväl hemtjänsttagare som anhörig och eventuell god man. Syftet med att hemtjänsttagaren har en omsorgskontakt är bland annat ökad kontinuitet och trygghet.

Din omsorgskontakt utses utifrån lämplighet och behov. Omsorgskontakten ska tillsammans med dig som hemtjänsttagare eller din anhöriga göra en riskbedömning av arbetsmiljön i din bostad. Inom 14 dagar från att hemtjänstinsatser påbörjats ska omsorgskontakten också upprätta en genomförandeplan för dina hemtjänstinsatser.

Omsorgskontakten har också huvudansvaret för kontakt med övriga yrkesgrupper, så som sjuksköterskor och rehabilitering, samt kontakt med anhöriga och eventuell god man. Omsorgskontakten ansvarar också för att kollegor inom hemtjänsten och övriga delar av omsorgsförvaltningen får korrekt och väsentlig information nödvändig för dina hemtjänstinsatser, samt att du som hemtjänsttagare får ta del av för dig nödvändig information.

Vid frågor om omsorgskontakt, vänligen kontakta administratör inom hemtjänsten via kontaktuppgifter nedan.

Bostadsanpassning är en tjänst som ges utanför hemtjänsten.
Här kan du läsa mer om detta. Öppnas i nytt fönster.

Frisk-Fixare finns för dig som senior när du behöver hjälp att utföra arbetsutppgifter i ditt hem som utgör ett riskmoment.
Hjälpen ges utanför hemtjänsten och du kan läsa mer här. Öppnas i nytt fönster.

För att minska digitalt utanförskap finns den digitala fixartjänsten för dig över 69 år.
Tjänsten ges utanför hemtjänsten. Här kan du läsa mer. Öppnas i nytt fönster.

I Smedjebackens kommun finns det idag flera privata aktörer som erbjuder servicetjänster så som städning, tvättning och handling.

Detta hittar du i kommunens företagsregister. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enhetschef hemtjänsten

Enhetschef hemtjänsten

0240-66 03 42


Enhetschef Hedgården och hemtjänst Söderbärke

0240-66 88 43


Administratör hemtjänsten/trygghetslarm

0240-66 02 12


Samordnare för hemtjänsten

Samordnare för hemtjänsten

0240-66 00 44

Sidan senast uppdaterad: