Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i Smedjebackens kommun har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Medborgarförslagen är en möjlighet till ett ökat deltagande i den lokala demokratin.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
Föreningar, sammanslutningar och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Medborgarförslaget måste gälla ärenden som rör kommunens verksamhet och det som kommunen ansvarar för. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild (t ex bygglov eller socialbidrag).

Medborgarförslaget ska innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Olika ämnen kan inte tas upp i samma medborgarförslag. Du kan dock inlämna flera förslag.

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Om du vill lämna ett medborgarförslag skickar/lämnar du förslaget till:
Smedjebackens kommun, kansliavdelningen, 777 81 Smedjebacken
Besöksadress: Kommunhuset, Vasagatan 17 i Smedjebacken

Sidan senast uppdaterad: