Köldmedia

Köldmedier används i anläggningar som ska värma upp eller kyla ner omgivningen. De finns i kylar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Ofta innehåller köldmedier ämnen som skadar ozonskiktet och som bidrar till växthuseffekten. Hantering av dem omfattas därför av särskilda regler.

Rapportering

Anläggningar för yrkesmässigt bruk med ett eller flera aggregat som berörs av reglerna ska varje år lämna rapport till miljö- och byggkontoret.

För rapporteringsskyldiga anläggningar gäller att:

  • Installation av nya aggregat ska anmälas till miljö- och byggkontoret innan de installeras. Gäller aggregat där fyllnadsmängden överskrider 14 ton CO²e.
  • Skrotningsrapport ska lämnas till miljö- och byggkontoret när aggregat skrotas.
  • En årsrapport som bland annat redovisar de återkommande kontrollerna under året ska skickas in till miljö- och byggkontoret senast den 31 mars följande år.

F-gasförordningen

F-gas är en förkortning som står för en konstgjord gas som bland annat innehåller fluor. I tekniker som värmepumpar och kylmaskiner används ett köldmedium. Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. När dessa f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten.

För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU kommissionen infört f-gasförordningen.                               

Vilka är de viktigaste förändringarna i f-gasförordningen?             

En stor förändring är att f-gasförordningen har nya regler för läcksökningsrutiner- och kontrollintervall. Intervallen för den obligatoriska läckagesökningen kan ha förändrats eftersom den nya gränsen beräknas i så kallade koldioxidekvivalenter (CO²e) istället för kg. CO²e är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid (CO²). Omräkningen från kg till CO²e för ett köldmedia sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens så kallade GWP-faktor (Global Warming Potential). Du kan få hjälp med att räkna ut kontrollintervallet för din utrustning med hjälp av anläggningskollen på http://alltomfgas.se/anlaggningskollen Länk till annan webbplats..

Andra förändringar i den nya f- gasförordningen är:

  • inför bestämmelser om begränsning i användning, återvinning och destruktion av f-gaser
  • föreskriver villkor för placering av produkter på marknaden som innehåller f-gaser
  • inför regler för successiv nedtrappning av den årliga konsumtionen av f-gaser
  • inkluderar kylenheter i lastbilar och släp över 3,5 ton

Hur vet jag om ett företag är certifierat för f-gas?

Förfyllda aggregat i splitutförande så som till exempel luft-luftvärmepumpar får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat och av en person med personligt certifikat. Lagtext enligt EU/517/2014 lyder: "Icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10."

Alla företag som har ett certifikat för f-gas finns registrerade hos INCERT. På INCERTS hemsida kan du söka på t ex på företagets namn för att få reda på om de har ett giltigt certifikat.

Miljösanktionsavgift

Att inte följa bestämmelserna om köldmedierapportering innebär att miljö- och byggnadsnämnden kan besluta om miljösanktionsavgift.

Sidan senast uppdaterad: