Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det beslutsorgan under kommunfullmäktige som ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska situation i sin helhet. Kommunstyrelsen har tillsynen att nämnderna följer de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt och att den löpande förvaltningen fungerar som den ska.

Kommunstyrelsen har ansvaret för bland annat personal- och organisationsfrågor, ekonomistyrning, näringslivsutveckling, kollektivtrafikfrågor, fastighetsfrågor och kommunal mark, gator/vägar och parker.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare och dessa utses av fullmäktige.

Kommunstyrelsen har inom sig valt att organisera arbetet i två utskott; arbetsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet. Utskotten har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Till kommunstyerlsen hör två förvaltningar - kommunstyrelseförvaltningen och del av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande:
Fredrik Rönning (S), tel: 0240-660114,
e-post: fredrik.ronning@smedjebacken.se
Vice ordförande:
Ingemar Hellström (S), tel: 0240-660505, e-post: ingemar.hellstrom@smedjebacken.se

Ledamöter 2019-2022
Fredrik Rönning (S)
Ingemar Hellström (S)
Solweig Nyrede (S)
Johan Ericsson (S)
Åsa Engberg (S)
Hans Jansson (S)
Sven Gåsfors (S)
Calle Morgården (MP)
Lotta Gunnarsson (M)
Birgitta Eriksson-Granqvist (M)
Jan Tholerus (C)
Per-Erik Hellström (SD)
Pia Johansson (SD)

Ersättare
Leif Eriksson (S)
John Andersson (S)
Oscar Wikman (S)
Michaela Snygg (S)
Per-Olof Långström (S)
Bengt Norrlén (S)
Ellen Hyttsten (S)
Annika Lönnström (V)
Alexandra Collins (M)
Helena Giliusson (M)
Göran Engström (C)
Andreas Edvardsson (SD)
Jerry Jäger (SD)

Arbetsutskottet har inom ramen för kommunstyrelsens reglemente ansvar för att bereda alla allmänna ärenden, är kommunens nämnd för krisledning och höjd beredskap samt har ansvar som facknämnd för avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen. Dessa verksamheter har alla centrala uppdrag kopplade till service, styrning och kontroll för hela kommunkoncernen. I arbetsutskottets uppgifter ingår att årligen besluta om gemensamma budgetförutsättningar samt ansvara för budgetberedning vid två tillfällen under året.

Ordförande:
Fredrik Rönning (S), tel: 0240-660114, e-post: fredrik.ronning@smedjebacken.se
Vice ordförande:
Ingemar Hellström (S), tel: 0240-660505, e-post: ingemar.hellstrom@smedjebacken.se

Ledamöter 2019-2022
Fredrik Rönning (S)
Ingemar Hellström (S)
Solweig Nyrede (S)
Lotta Gunnarsson (M)
Jan Tholerus (C)

Ersättare
Johan Ericsson (S)
Åsa Engberg (S)
Calle Morgården (MP)
Birgitta Eriksson-Granqvist (M)
Göran Engström (C)

Samhällsbyggnadsutskottet är inom ramen för kommunstyrelsens reglemente kommunens arbetslöshetsnämnd, trafiknämnd samt räddningsnämnd. Utskottet ansvarar för och bereder ärenden som tillhör avdelningarna teknik, arbetsmarknadsenhet/integration, näringsliv och fritid, kost och räddningstjänst.

Samhällsbyggnadsutskottet har även arbetsgivaransvar för avdelningarna miljö och bygg samt kultur och bibliotek.

Samhällsbyggnadsutskottet har en beställarroll i förhållande till miljö- och byggnadsnämnden gällande ärenden som rör fysisk planering och prioritering av planarbetet.

Ordförande:
Fredrik Rönning (S), tel: 0240-660114, e-post: fredrik.ronning@smedjebacken.se
Vice ordförande:
Ingemar Hellström (S), tel: 0240-660505, e-post: ingemar.hellstrom@smedjebacken.se

Ledamöter 2019-2022
Fredrik Rönning (S)
Ingemar Hellström (S)
Solweig Nyrede (S)
Lotta Gunnarsson (M)
Jan Tholerus (C)

Ersättare
Johan Ericsson (S)
Åsa Engberg (S)
Calle Morgården (MP)
Birgitta Eriksson-Granqvist (M)
Göran Engström (C)

Sidan senast uppdaterad: