Kartläggning friluftsliv

Kommunen utgör en natur- och rekreationsresurs för såväl kommuninvånarna själva som för kort- och långväga besökare från mer tätbebyggda områden.

Kartbild Smedjebackens tätort

Skogen och de många sjöarna är viktiga för kommunens attraktivitet och ger möjlighet till naturupplevelse i ostörd miljö. Det är viktigt att ta vara på de resurser och de möjligheter som de ger.

Kartläggning av områden för friluftsliv har genomförts i Smedjebackens kommun under 2017-2018, i samverkan med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna. Kartläggningen utfördes av en arbetsgrupp med representanter från fritid, miljö och bygg samt tekniska.

Kartläggningen av områden för friluftsliv ger kunskap om hur och var friluftsliv bedrivs i kommunen, vilka områden som har potential att utvecklas och lyfter fram känslighet av olika slag, till exempel natur som behöver skyddas mot slitage, områden där särskild hänsyn till djurliv behöver tas, och platser där det finns intressekonflikter mellan verksamheter och markägande.

Kartläggningen blir ett av flera underlag för kommunens fysiska planering. Eftersom områden kan sträcka sig över kommungränser kan kartläggningen användas i samverkan mellan flera kommuner i regionen.

Sidan senast uppdaterad: