Samverkan i länet

Länsstyrelsen i Dalarna har tillsammans med Region Dalarna, kommunerna, företag och andra organisationer arbetat fram en strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Med den vill man i Dalarna att:

  • Vi uppnår en gemensam inriktning för hantering av samhällsstörningar och kommunikation till allmänhet och media.
  • Vi använder samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors bästa.
  • Vi har en god kunskap om vilka krav som ställs på oss i höjd beredskap och arbetar i enlighet med nationella riktlinjer i vår totalförsvarsplanering.

Arbetet med denna strategi har som syfte att beskriva att vi är många samhällsaktörer som har olika ansvarsområden vid en händelse, och att vi måste hjälpas åt. Strategin tar upp krishantering före, under och efter det att en samhällsstörning har inträffat.

Den tar också upp arbetet med den totalförsvarsplanering som nu pågår. Den är ett uttryck för, och resultat av, vår gemensamma vilja att hantera en samhällsstörning på bästa sätt. God
samverkan kräver att delaktiga parter känner till varandras roller, ansvar och befogenheter samt att vi är överens om målen vi ska sträva mot.

Samverkansavtal Räddningstjänst
Smedjebackens kommun har tecknat avtal om Räddningstjänstsamverkan över kommungränser med samtliga kommuner i Dalarna. Syftet med avtalet är att utan hinder av kommungränser, på snabbaste och effektivaste sätt, kunna biträda varandra vid insatser för kommunal räddningstjänst inom de geografiska områden som avses framgå av Metria framtagen täckningskarta.
Dessutom har kommunen tecknat separata avtal gällande ömsesidig gränslös samverkan med
räddningstjänster som gränsar till vår kommun. Avtalet innebär att den räddningsstation som
har den snabbaste insatstiden till skadeplatsen alltid blir larmad först oavsett var olyckan har inträffat.

Räddningstjänster som vi har avtal med är:
- Räddningstjänsten DalaMitt, RDM
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, SDR
- Räddningstjänsten Skinnskatteberg
- Nerikes Brandkår

IB och RCB i RDM:s systemledning har delegation att besluta om vilka uppdrag
Smedjebackens räddningstjänst ska larmas ut på. De ska även se till att beredskapen i
kommunen upprätthålls antingen genom omfördelning av RDM:s styrkor eller kalla in
ytterligare RIB i Smedjebacken.

Systemledningsavtal
Smedjebackens kommun har avtal med RDM om gemensam systemledning. Det innehåller ledningsnivåerna L5 Räddningschef i beredskap (RCB), L4 Inre befäl (IB) och L2 yttre befäl (YB).
IB stödjer SOS-operatör före insats vid larmsamtalet och Räddningsledare (RL) under
och efter insats med strategiska och normativa åtgärder.

Systemledning, IB och RCB
Ansvarar för den samlade utryckningsverksamheten i RDM. Här ligger att ha överblick
över samtliga pågående insatser och framförhållning och beredskap för eventuella
kommande insatser. Fördelning av RDM:s och Smedjebackens resurser till Insatsledningens behov hanteras av systemledningen.

- Beslutar om beredskapen (inom de ramar som Räddningschefen har beslutat.)
- Överblick över det samlade hjälpbehovet och riskbilden.
- Stödjer Insatsledningen med resurstilldelning.

Ska alltid eftersträva att arbeta i en längre tidsaxel än Insatsledningen.

Insatsledning, YB
Ansvarar för att leda en insats och för att hjälpbehovet inom en händelse tillgodoses. I RDM ligger normalt Räddningsledarskapet på denna ledningsnivå.

- Beslutar om den enskilda insatsens mål och taktiska genomförande.
- Beslutar om och fördelar arbetsuppgifter.
- Samordnar den enskilda insatsens genomförande.
- Rapporterar till Sos Alarm och samverkar med systemledning.
- Begäran av resurser sker via systemledning.

Ska alltid eftersträva att arbeta i en längre tidsaxel än Uppgiftsledningen.

Uppgiftsledning, SL
Ansvarar för att leda och genomföra enskilda, tilldelade arbetsuppgifter och för att delar av det totala hjälpbehovet tillgodoses. Exempel på detta är en sektorchef vid en större insats.

- Rapporterar till Insatsledningen.

Ledningsstöd
Ett ledningsstöd utgör stöd till någon av ledningsnivåerna. Utgörs ibland av en enskild person, ibland av en stab. Kan t.ex. arbeta med analys, planering, mediahantering, uppföljning av beslut och effekt. etc.

Karta över Dalarna och Gävleborg

Räddningstjänst i Samverkan, RiS
RDM har sedan hösten 2019 fört samtal med Gestrike Räddningstjänst om att Gestrike ska ingå i Dalamitts systemledning. Det kommer att genomföras första kvartalet 2021.

Även Hälsinglands 3 Räddningstjänster har uttryckt önskan att ingå i systemledningen. Det kan ske tidigast Q3 2021, men senast 1 januari 2022. Då är det lagkrav från MSB att samtliga räddningstjänster i Sverige ska samverka i en större Räddningsregion.

Sidan senast uppdaterad: