Översiktsplan 2018

Den nu gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 17 september 2018.

Del av övergripande kommunkarta

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen (ÖP) visar kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den bebyggda miljön ska utvecklas för att nå det övergripande målet att skapa en god livsmiljö. 

Översiktsplanen är en vägledning som ska anvisa lämpliga områden i stora drag för olika ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår.
 
Översiktsplanen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut,
den är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen sker först i detaljplaneprocessen.

Översiktsplanen och alla dokument som översiktsplanen hänvisar till finns under Relaterat längre ner på sidan.

Sidan senast uppdaterad: