Utställning för granskning av Smedjebackens kommun vattentjänstplan

Smedjebackens kommun och WBAB Wessman Barken Vatten & Återvinning AB har gemensamt tagit fram ett förslag till vattentjänstplan gällande för Smedjebackens kommun. Planen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Vatten

Den innehåller kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Samråd har skett med intressenter, länsstyrelser och andra myndigheter. Samråd genomfördes mellan den 13 juli till och med 18 augusti 2023. Inkomna synpunkter under samrådstiden har sammanställts i en samrådsredogörelse och justeringar och kompletteringar av planen har gjorts. Utöver samråd ska förslaget till vattentjänstplan ställas ut för granskning.

Vattentjänstplanen ska innehålla en bedömning av planens miljöpåverkan.
Sammanfattande bedömningen för vattentjänstplanen i sin helhet är att planen inte antas
medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 6 kap. Miljöbalken.
Utställningshandlingar finns nu tillgängliga på Smedjebackens kommuns hemsida.

Utställningstid

Utställningstiden är mellan 15 december 2023 – 9 februari 2024.

Utställningshandlingar

Utställningshandlingar kommer att finns tillgänglig på Smedjebackens kommuns hemsida mellan den 15 december 2023 – 9 februari 2024.

Ta del av förslaget

Vattentjänstplan - granskningshandling Pdf, 547.9 kB.

Har du några synpunkter?

Du kan lämna dina synpunkter skriftligen till: WBAB Frejgatan 5 777 30 Smedjebacken
Du kan även skicka dina synpunkter via mejl till: info@wbab.se.

Det är viktigt att du anger ärendenummer MBN-2023-757 och dina kontaktuppgifter.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Smedjebackens kommun och WBAB. Mer information om hur Smedjebacken kommun och WBAB behandlar personuppgifter finns på kommunens hemisda och www.wbab.se Länk till annan webbplats..

Granskning

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande,
vilket i sin tur kommer att vara underlag vid en eventuell justering av vattentjänstplanen
inför antagande.

Beslut och antagande

Vattentjänstplanen ska beslutas och antas av kommunfullmäktige i Smedjebacken under början av 2024 och sedan kommer planen att aktualitetsprövas vart fjärde år.

Sidan senast uppdaterad: