Strandskydd

Strandskyddet är till för att skydda allmänhetens tillgång till stränder längs vattendrag, sjöar och hav. Skyddet är också till för att skydda det växt- och djurliv som är beroende av strandområden.

Sjön Barken från ovan

Strandskyddet gäller generellt i hela Sverige 100 meter från strandlinjen, både ut i vattnet och upp på land vid sjöar, hav och vattendrag (åar, bäckar mm). Smedjebackens kommun har dessutom ett utökat strandskydd på 300 meter både ut i vattnet och upp på land från strandlinjen vid Norra Barkens och Haggens öar samt vid sjön Lerans nordöstra strand enligt beslut från Länsstyrelsen.

Strandskydd innebär att man inte får privatisera stränder så att allmänheten förlorar tillgång till dem, eller att bygga på eller förändra strandområden på sätt som förstör för djur- och växtlivet där. Det är exempelvis förbjudet att bygga på, gräva i eller fylla ut inom strandskyddat område, eftersom att detta förändrar livsvillkor för djur- och växtliv. Det är också förbjudet att ändra användningen av byggnader, placera ut möbler, anlägga rabatter, bygga soldäck och andra anordningar som gör att stranden ser privat ut och avhåller allmänheten från att vistas på området.

Det finns möjlighet i vissa fall att få dispens från strandskyddet för att bygga inom 100 meter från strandlinjen. Man kan söka strandskyddsdispens hos Miljö- och byggnadsnämnden vid ny- och tillbyggnad, för uppförande av komplementbyggnader (friggebodar, garage, gäststugor m.m.) samt för bryggor och andra anordningar eller åtgärder som förändrar strandområdet. I vissa områden är det Länsstyrelsen som beslutar om man får upphäva eller ge dispens från strandskyddet. Det kan t.ex. gälla i naturreservat, som Malingsbo-Kloten.

För att kunna upphäva eller ge dispens från strandskyddet krävs att det finns särskilda skäl för detta. Minst ett av de särskilda skälen måste vara uppfyllt. De särskilda skälen gäller om:

 • Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • Området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
 • Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
 • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
  Kommunen har pekat ut områden i översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för att underlätta byggande i landsbygder. Länk till LIS-planen i högerspalten.

Länsstyrelsens beslut om undantag från strandskyddsbestämmelser

Fastighetsägaren får enligt beslut från Länsstyrelsen bygga komplementbyggnader inom 15 meters avstånd från fastighetens huvudbyggnad, fast minst 25 meter från strandlinjen, utan att ansöka om strandskyddsdispens (Lst beslut 2014-12-19, dnr 511-6033-2014).

Bild av Ulrika Åkerlund Boverket

Bild av Ulrika Åkerlund Boverket

Kommunen kan också upphäva strandskyddet vid beslut om ny eller ändrad detaljplan, vilket kan innebära att dispens inte behövs för varje ny åtgärd inom detaljplanens område. Vid beslut om dispens eller upphävande ska en fri passage lämnas vid stranden för allmänheten.

Vid strandskyddsdispenser och upphävandet av strandskydd i detaljplaner, måste man ta hänsyn till:

 • Att det inte medför någon betydande förändring för djur- och växtlivet i området.
 • Att det allemansrättsliga intresset tillgodoses.
 • Kommunen har alltså ansvar för att besluta om dispenser och upphävande av strandskydd.

Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddsintresset och kan överpröva kommunala dispenser och upphävande av strandskyddet i detaljplan.

Sidan senast uppdaterad: