Förvaltningar

En förvaltning finns för att hjälpa de politiska beslutsfattarna med att utreda och genomföra de beslut som fattats om verksamheten. Det är också förvaltningarna som driver den dagliga verksamheten i kommunen. 

Varje förvaltning är underställd en nämnd. Förvaltningens anställda arbetar med att handlägga ärenden, verkställa nämndens beslut och med att driva den dagliga verksamheten. De anställda inom förvaltningen är experter på sina respektive frågor och ska se till att politikernas mål och beslut efterföljs. 

I Smedjebackens kommun finns fyra förvaltningar som leds av olika nämnder.

Uppgften för kommunstyrelsens avdelningar är att leda och samordna kommunens centrala arbete, samt ha uppsikt över nämndernas verksamhet och verksamhet som bedrivs i kommunala bolag.
Avdelningarna är mångfacetterade och flera är i huvudsak riktade ut mot övriga nämnder/förvaltningar och kommunala bolag som verksamhetsstöd.

Tjänstemannaorganisaionen leds av kommunchef Susanne Hedman Jensen,
tel: 0240-660136, e-post: susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se

Kommunstyrelsen är facknämnd för kommunstyrelseförvaltningen.

Det här är kommunstyrelsens förvaltning

Kansliavdelningen biträder den politiska organisationen och ansvarar bland annat för diarieföring, ärendeberedning och sammanträdesrutiner för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt valnämnden.
Kommunchefen samordnar och följer upp kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut.

Medborgarservice ansvarar för reception/växel, information och kommununikation, tryckeri- och postservice, budget- och konsumentfrågor samt ungdsomsfrågor.
Ett medborgarkontor finns i kommunhuset där det samlats ett antal aktörer för att kunna ge en bra och tillgänglig service till kommuninvånarna.

Personalavdelningen ansvarar för personalstrategiska ärenden och ger stöd i personaloperativa frågor. Personalavdelningen ger likaså stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor. Dessutom utvecklar och ordnar avdelningen kommungemensam kompetens och ledarskapsutveckling.
Det övergripande uppdraget för personalavdelningen är att bidra till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som sker genom att leda, utveckla, samordna kommunens personalpolitik

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen är kommunstyrelsens organ för att hantera kommunens övergripande ekonomi- och finansfrågor samt upphandlingsärenden.
Ekonomiavdelningen svarar för kommunens ekonomiadministration, såsom löpande redovisning, bokslut, finansförvaltning och bevakning av kundfordringar.  
Avdelningen samordnar också kommunkoncernens budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete.
Upphandlingsfunktionen organiseras också under ekonomiavdelningen.

Näringslivsavdelningen arbetar strategiskt och omvärldsorienterat. Där strävas efter att skapa ett brett engagemang kring kommunalt utvecklingsarbete såväl inom som utanför den kommunala organisationen.
Avdelningens arbete utgår från de övergripande mål som Smedjebackens kommuns fullmäktige har fastställt. I samråd med näringslivsrådet finns några prioriterade områden kopplat till de övergripande målen.
- Utveckling av besöksnäringen
- Breddning/etablering inom och av näringslivsstrukturen
- Regionförstoring mot Mälardalen

Räddningstjänsten är en del av samhällets krisberedskap och har till uppgift att stödja den enskilde när inte de egna resurserna räcker till.
Smedjebackens kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i och i det arbetet är räddningstjänsten en viktig del.
Räddningstjänsten arbetar utefter kommunens handlingsprogram som är fastslaget av kommunfullmäktige samt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). LSO ger mandat till tillsyn av brandskyddet på vissa verksamheter i kommunen.

I samhällsbyggnadsförvaltningen ingår tekniska avdelningen, arbetsmarknad/integration, kostenheten, fritidsavdelningen, kultur och bibliotek samt miljö- och byggkontor.

Förvaltningen arbetar på uppdrag av två nämnder;
- Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden
- Miljö och byggnadsnämnden

Förvaltningen leds av samhällsbyggnadschef Stefan Bosbach, tel 0240-660151, e-post stefan.bosbach@smedjebacken.se

Tekniska avdelningen har som uppdrag att förvalta och utveckla kommunens fastigheter, skog och mark, gator och vägar samt idrotts- och fritidsanläggningar. Detta innebär att leda, styra och samordna verksamheten utifrån ett koncernekonomiskt tänkande och politiska beslut.

AME/Integration
Arbetsmarknadsenheten ska via olika insatser erbjuda personer utanför ordinarie arbetsmarknad alternativ till att hamna i behov av försörjningsstöd samt underlätta vägen till reguljär anställning. Detta sker genom praktik, individuell coachning och anställning på visstid med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen.

På integrationsenheten i Smedjebacken finns kommunens stödboenden för ensamkommande ungdomar, mottagning av kommunanvisade nyanlända och frändskapshuset som bedriver invandrarservice och annat stöd för kommunens innevånare.

Kostavdelningen sköter produktionen av måltider till kommunens förskolor, skolor samt äldrevård. Enheten har 15 kök, distribution samt administration och producerar cirka 1850 portioner/dag.

Fritidsavdelningen ger råd och stöd i frågor som rör föreningslivet eller föreningsbidrag. Ansvarar för upprättande av samverkansavtal mellan kommunen och föreningar i olika sammanhang.

Kulturavdelningens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska rättighet till aktuella och relevanta bibliotek samt ett brett och fördjupat, kvalitativt kulturutbud. Biblioteksverksamhetens inriktning är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek, skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan. Allmänkulturverksamheten inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på konst och kulturhistoria.

Kulturförvaltningen består av:
- Kulturkontoret
- Meken
- Werner Aspenströmbiblioteket
- Söderbärke bibliotek
- Skolbibliotek

Samhällsbyggnad under miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggavdelningens uppdrag är att fullgöra kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, kemikalielagstiftningen, strålskyddslagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Avdelningen arbetar främst med miljö-, hälso- och livsmedelstillsyn, bygglovsprövning, byggnadstillsyn, samhällsplanering genom framtagande av detaljplaner, miljöstrategiskt arbete, energi- och klimatrådgivning, underhåll och förvaltning av geografiska data, kartframställning, utstakning av byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens GIS-tjänster.

Man tillgängliggör även geografiska data i en mängd olika former, exempelvis grundkartor, nybyggnadskartor och karttjänster som skapar goda förutsättningar för kommunens fortsatta utveckling. I övrigt utförs en omfattande rådgivning, service och information till allmänheten inom respektive verksamhetsområde.

Familje- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass,
grundskola, särskola, fritidshem, elevhälsa, familjestöd, kansli och individ- och
familjeomsorg (IFO).

Förvaltningens verksamhetsområden regleras genom en rad av lagar och förordningar. Sammantaget har nämnden och dess förvaltning ett stort ansvar för Smedjebackens innevånare. Tillsammans ska verksamhetens olika delar verka för att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. Man ska också verka för att så få barn, ungdomar och vuxna som möjligt hamnar i utanförskap. Arbetet ska inriktas på att förbättra barn, ungdomars och familjers psykiska och sociala hälsa. De gemensamma resurserna ska stärka och systematisera det främjande
och förebyggande arbetet genom nätverksarbete och insatser primärt på ”hemmaplan”.

Tjänstemannaorganisationen leds av förvaltningschef Maria Ronsten.

Familje- och utbildningsnämnden Öppnas i nytt fönster. är facknämnd för förvaltningen.

Kansli samt barn- och elevhälsa

Kansliet med förvaltningsledningen i spetsen har ansvar för att verksamheten överensstämmer med gällande föreskrifter avseende innehåll och riktlinjer.
Verksamhetschefen för barn- och elevhälsa ansvarar även för familjestödet.
Administration och förvaltningsledning är centralt placerade tillsammans med IFO och barn- och elevhälsans personal. Barn- och elevhälsan i form av kuratorer och skolpsykolog finns som en central enhet. Barn- och elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och barn- och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Specialpedagogisk
resurs finns i utbildningsområdena. Skolhälsovården är en del av Barn- och elevhälsan.

Rektors- och förskoleområden

Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem. Barnomsorg, fritidshem och grundskola är organiserad i rektors/förskoleområden. Rektorer/förskolechefer har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor/förskolechef ansvarar för att förskolans, fritidshemmens och skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektor/förskolechef har budgetansvar för sitt rektorsområde.

Individ- och familjeomsorgen

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver, förutsatt att kommunen är huvudman. Individ- och familjeomsorgen handlägger rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen dvs om inte den enskilde kan tillgodose sitt behov själv eller på annat sätt för att erhålla en skälig levnadsnivå gällande ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp åt barn, ungdomar och deras familjer, missbruksvård. IFO handlägger även familjerätt, dödsboanmälningar,
körkortsyttranden, yttrande till åklagare mm. Familjerådgivning är en verksamhet vars främsta uppgift är att arbeta med relationsbehandling framför allt med par men även med familjer.
Ungdomsmottagningen arbetar med information om droger, sex och samlevnad till klasser i högstadiet, samt med enskilda stödsamtal till ungdomar.
Individ- och familjeomsorgen är organiserad utifrån funktion och är indelad i två grupper: vuxengruppen med ekonomi och missbruksvård samt barn- och familjegruppen.

Omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre människor och människor med funktionsnedsättning.

Verksamheten styrs utifrån gällande lagstiftning och politiskt givna uppdrag och kan indelas i strukturinriktade insatser (medverkan i samhällsplaneringen), allmänt inriktade insatser (insatser som riktar sig till alla i ett visst sammanhang) och individuellt inriktade insatser.

Omsorgsförvaltningen består av följande:
- Omsorgsförvaltningens kansli
- Särskilda boenden
- Gruppboenden och särskilt anpassad bostad
- Korttidsboende
- Dagliga verksamheter
- Boendestöd
- Hemtjänst
- Hemsjukvård
- Rehabiliteringsverksamhet
- Handikappråd
- Pensionärsråd

Tjänstemannaorganisationen leds av förvaltningschef Elisabeth Zimmer.

Omsorgsnämnden är ansvarig facknämnd för förvaltningen.

Förvaltningsövergripande verksamhet

Omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten. Tjänstemannaorganisationen leds av förvaltningschefen.

Kansliet hanterar all administration av omsorgsnämndens, handikapp- och pensionärsrådets sammanträden samt postöppning och diarium. Underlag tas fram till budget, prognoser och delårsbokslut samt annan ekonomisk information. Faktura- och avgiftshantering, biståndshandläggning, demensvårdsutveckling och anhörigstöd.

Bemanningens/poolens syfte är att täcka upp frånvaro för vård- och omsorgspersonal, upp till 14 dagar, inom äldre- och handikappomsorgen samt LSS och psykiatri. Bemanningen svarar också för rekryteringen av korttidsvikarier till familje- och utbildningsförvaltningen samt kostverksamheten.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom respektive verksamhetsområde. I ansvaret ingår att ta fram direktiv och instruktioner för läkemedelshantering, dokumentation, delegering, kontakter med läkare och avvikelser som t.ex. Lex Maria och Lex Sarah. Inom rehabiliteringsområdet finns en motsvarande funktion som medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

LSS och psykiatri

De insatser som kan ges med stöd av LSS är personlig assistans, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, ledsagare, kontaktperson, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar, gruppbostad eller särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet. Kommunen är också skyldig att på begäran av den enskilde utföra personlig assistans som beviljats av Försäkringskassan. För att få insatser enligt LSS krävs att man tillhör den i lagen definierade personkretsen och har behov av de sökta insatserna.

Kommunen ansvarar för boende och sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boendestöd ges enligt SoL till personer som bor i ordinärt boende. Boendestödet ger också vissa insatser till personer som tillhör LSS personkrets. Personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning med mycket omfattande behov kan vara berättigade till särskilt boende. I de fall kommunen inte kan erbjuda lämpligt boende på hemmaplan köps boendeplatser av andra kommuner eller privata vårdgivare. Daglig sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar ges efter beslut om SoL-insats.

I samarbete med övriga kommuner i länet tillhandahåller förvaltningen stöd och hjälp från personligt ombud till personer med mycket stora psykiska funktionsnedsättningar som får omfattande konsekvenser i deras liv.

Äldreomsorg

Verksamheten omfattar olika former av särskilt boende, hemtjänst, hälso- och sjukvård i ordinärt boende, anhörigstöd, dagverksamhet samt förråd. Alla insatser enligt SoL inom äldre- och handikappomsorgen, utom visst anhörigstöd, föregås av en biståndsbedömning.

Det finns 110 platser på särskilt boende med helinackordering och ca 10 platser för rehabilitering, avlastning och palliativ vård. Aktiviteter på Solhöjdens dagverksamhet kan beviljas personer i ordinärt boende.

Sjuksköterskorna tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna vid särskilt boende samt dagverksamheter inom äldreomsorgen och LSS.

Kontakt

Smedjebackens kommun

Kansliavdelningen

0240-66 00 00

Sidan senast uppdaterad: