Omsorg och stöd

Publicerad den

Lokalt krafttag mot våld i nära relationer

Tillsammans tar Smedjebackens kommun, Bärkehus, Hyresgästföreningen och Polisen ännu ett steg i arbetet mot våld i nära relation. Parterna har kommit överens om att tillsammans arbeta med Huskurage i Bärkehus bostäder.

Förstora bilden

Våld i nära relation drabbar alla. Kvinnor är dock de som främst utsätts för det grövre och systematiska våldet. Våld mot närstående är ett stort samhällsproblem och sker ofta hemma bakom stängda dörrar.

Huskurage är en arbetsmetod som tar sikte på att våldet aldrig ska tillåtas ske i det tysta. Det handlar om att öka kunskapen om det våld som sker bakom stängda dörrar och ge ökad kunskap om vad grannar kan göra vid oro om att någon far illa. En av förhoppningarna när metodiken nu införs lokalt är att fler kommer agera vid oro för att barn eller vuxna far illa.

- Forskning visar att människors vilja att agera ökar om man är medveten om olika initiativ för att stävja våld. Det handlar inte om att privatpersoner ska agera fysiskt mot våldsverkare, utan kanske mer om att man ringer på dörren om man hör ljud från grannen och misstänker att denne far illa, säger Britt Larsson som är samordnare för våld i nära relation i kommunen.

Förstora bilden

Britt Larsson.

Familje- och utbildningsnämndens ordförande Matilda Kilström betonar att det idag görs ett bra lokalt arbete kring dessa frågor men att den samordnade insatsen kopplat till lägenhetsboenden är en viktig del i arbetet framåt.

- Att vi kan göra riktade insatser tillsammans betyder mycket, både för det förebyggande arbetet, men även för det som händer och sker runtom i bostäderna i vår kommun, säger Matilda.

Parterna är nu helt överens om att implementera arbetssättet. Nästa steg blir att ta fram en åtgärdsplan för hur arbetet ska fortskrida i praktiken.

- Det kan handla om att utbilda Bärkehus personal och ha informationsmöten kring dom här frågorna, samt att synliggöra information runtom i Bärkehus trappuppgångar. Det handlar mycket om att belysa frågorna, avslutar Fredrik Rönning, kommunalråd och tillika ordförande i det lokal brottsförebyggande rådet.

Förstora bilden

Matilda och Fredrik.

Sidan senast uppdaterad: